Relation mellan konflikter i familjen och hur barnen hanterar liknande situationer

En studie i USA undersökte sambandet mellan familjekonflikter under småbarnsåren och barns sociala och aggressiva beteende ungefär nio år senare, studien undersökte också om mammans förmåga att stötta barnet påverkar barnets självreglering efter att ha varit med om sådana konflikter.

Familjekonflikter har identifierats som en riskfaktor för barns välbefinnande och kan orsaka beteendeproblem. Dessa studier är emellertid ofta begränsade till konflikter under barndomen och få studier har undersökt hur de långsiktiga effekterna av konflikt i småbarnsåren påverkar livet längre fram i barndomen. I studien följdes familjer från det att barnen var 15 månader tills de gick i femman. Resultaten visar att det finns direkta effekter efter familjekonflikter på barns aggressiva beteende och indirekta effekter (beroende på hur mamman lyckas stötta barnet) av familjekonflikter på ungdomars prosociala beteende. Författarna kom fram till att det kan finnas långsiktiga, skadliga effekter av familjekonflikter på föräldraskap, barns självreglerande färdigheter och sociala beteenden.

Studien verkar inte komma fram till något entydigt svar på hur konflikter inom familjen påverkar barnen men helt klart finns det en påverkan där. Därför är det viktigt att barn som själva tar kontakt med vården eller där det finns konflikter som kan påverka deras mående får det hjälp och stöd de behöver för att hantera sina egna känslor och upplevelser. För de mindre barnen är det desto viktigare att även föräldrarna, oavsett hur familjekonstellationen ser ut, får stöd i föräldrarollen.

Källa:
Streit, C., Carlo, G., Ispa, J.M. and Palermo, F. (2020), Direct and Indirect Relations between Family Conflict and Youth’s Later Behavioral Outcomes. Soc. Dev.. Accepted Author Manuscript. doi:10.1111/sode.12483