cardboard boxes with world health organization sticker

Hur vet vi att vaccin är säkra att ta?

Det finns strikta försiktighetsåtgärder för att säkerställa säkerheten för alla covid-19-vacciner. Innan de blir godkända av WHO och nationella tillsynsmyndigheter för akut användning måste covid-19-vacciner genomgå rigorösa tester i kliniska prövningar för att bevisa att de uppfyller internationellt överenskomna riktmärken för säkerhet och effekt.

Helt unika vetenskapliga internationella samarbeten har gjort det möjligt för forskning, utveckling och godkännanden av covid-19-vaccin att slutföras på rekordtid för att möta det akuta behovet av dessa vacciner samtidigt som höga säkerhetsstandarder upprätthålls. Som med alla vacciner övervakar WHO och tillsynsmyndigheter kontinuerligt användningen av covid-19-vacciner för att identifiera och reagera på alla säkerhetsproblem som kan uppstå. Genom den processen försäkrar de sig om att de förblir säkra för användning runt om i världen.

Länder runt om i världen rullar ut covid-19-vacciner, och ett viktigt ämne av intresse är deras säkerhet. Vaccinsäkerhet är en av WHO:s högsta prioriteringar, och vi arbetar nära nationella myndigheter för att utveckla och implementera standarder för att säkerställa att covid-19-vacciner är säkra och effektiva.

Säkerställande av säkerhet
Miljarder människor har vaccinerats säkert mot covid-19. Alla de godkända covid-19-vaccinerna har noggrant testats och fortsätter att övervakas.

Som alla vacciner genomgår COVID-19-vacciner en rigorös testprocess i flera steg inklusive stora kliniska prövningar där tiotusentals människor ingår. Dessa försök är speciellt utformade för att identifiera eventuella säkerhetsproblem.

En extern expertpanel sammankallad av WHO analyserar resultaten från kliniska prövningar och rekommenderar om och hur vaccinerna ska användas. Tjänstemän i enskilda länder beslutar sedan om de ska godkänna vaccinerna för nationellt bruk och utvecklar policyer för hur vaccinerna ska användas baserat på WHO:s rekommendationer.

Efter att ett covid-19-vaccin har introducerats stödjer WHO vaccintillverkare, hälsotjänstemän i varje land och andra partners arbetet för att kontinuerligt övervaka eventuella säkerhetsproblem.

Ny vaccinteknik
Vissa covid-19-vacciner har utvecklats med ett tillvägagångssätt som använder budbärar-RNA (mRNA). mRNA-vaccinerna har studerats i över ett decennium, bland annat i utvecklingen av vacciner mot zika, rabies och influensa. Säkerheten har noggrant utvärderats för dessa vacciner och kliniska prövningar har visat att de ger ett långvarigt immunsvar. mRNA-vacciner innehåller inte levande virus och stör inte det mänskliga DNAt.

Säkerhet för covid-19-vacciner för olika grupper
Covid-19-vacciner har testats i stora, randomiserade kontrollerade studier som inkluderar människor i ett brett åldersintervall, alla kön, olika etniciteter och de med kända medicinska tillstånd. Vaccinerna har visat en hög nivå av effektivitet i alla populationer. Vaccinerna har visat sig vara säkra och effektiva hos personer med olika underliggande medicinska tillstånd som är förknippade med ökad risk för allvarlig sjukdom. Dessa inkluderar högt blodtryck, diabetes, astma, lung-, lever- eller njursjukdom och kroniska infektioner som är stabila och kontrollerade.

De med nedsatt immunförsvar, äldre personer med svår svaghet, personer med en historia av allvarlig allergisk reaktion mot vacciner, personer som lever med HIV och de som är gravida eller ammar bör dock rådgöra med en läkare före vaccination.

Graviditet
Du kan vaccinera dig när du är gravid. Under graviditeten löper du högre risk att drabbas av allvarlig sjukdom orsakad av covid-19. Du löper också högre risk att föda ditt barn i förtid om du drabbas av covid-19. Även om det finns mindre tillgängliga data om vaccination av gravida, har bevis på säkerheten för covid-19-vacciner under graviditeten ökat och inga säkerhetsproblem har identifierats. Speciellt i länder smittan är hög eller om du har ett yrke där du löper större risk att exponeras för covid-19 uppväger fördelarna med att få vaccinet potentiella risker. Det finns ingen risk att få covid-19 från vaccinet. Prata med din vårdgivare för att fatta ett välgrundat beslut om vaccination.

Amning

Om du ammar ska du vaccinera dig mot covid-19 så snart det är din tur. Inget av de nuvarande COVID-19-vaccinerna har levande virus i sig. Det betyder att det inte finns någon risk att du överför covid-19 till ditt barn genom din bröstmjölk från vaccinet. Faktum är att antikropparna du får efter vaccination däremot kan gå genom din bröstmjölk och hjälpa till att skydda ditt barn.

Säkerheten för covid-19-vacciner för barn
Pfizer-vaccinet är säkert att använda till barn från 5 år och uppåt. För barn i denna åldersgrupp rekommenderar WHO en reducerad dos på 10 µg (0,2 ml). Både Pfizer och Moderna är säkra att använda till barn från 12 år och uppåt med en dos på 0,3 ml respektive 0,5 ml. WHO rekommenderar dock att högriskgrupper ska vaccineras i första hand. Barn med kända hälsotillstånd bör dock prioriteras för vaccination samtidigt som andra högriskgrupper.

Vaccinförsök för att avgöra om andra covid-19-vacciner är säkra för användning på barn pågår, och WHO:s rekommendationer kommer att uppdateras när bevisen stödjer en förändring av policyn.

Att följa de rekommenderade skyddande beteendena är fortfarande det bästa sättet hålla alla, inklusive barn, säkra mot covid-19 oavsett om du har vaccinerats eller inte. Håll ett säkert avstånd till andra, undvik folksamlingar, bär en välsittande mask som täcker din mun och näsa, håll inomhusutrymmen väl ventilerade, rengör händerna regelbundet och täck över hosta och nysningar, samt vaccinera dig så snart det är din tur.

Källor:
WHO: Safety of COVID-19 Vaccines 2021-03-31
WHO: Coronavirus disease (COVID-19): Vaccines safety 2022-01-24