Covid-19 hos gravida i USA

En amerikansk studie har undersökt om Covid-19 påverkade risken för ogynnsamma graviditetsrelaterade utfall och om det fanns skillnader mellan de gravida. I studien ingick gravida från olika delar av USA med olika socioekonomisk bakgrund.

Studien var en retrospektiv kohortstudie där de med hjälp av Epics Cosmos forskningsplattform jämförde de som födde under pandemin (mars-december 2020) med de som födde innan (mars-december 2017-2019). Inom pandemiperioden jämfördes de som testade positivt för SARS-CoV-2-infektion med de som hade negativa testresultat eller ingen SARS-CoV-2-diagnos.

I studien ingick 838 489 födande (varav 225 225 födde under pandemin). Båda grupperna var jämförbara i grunddata. Det fanns inga signifikanta skillnader i negativa graviditetsutfall mellan grupperna. Under pandemin hade 108 067 (48,0 %) av de födande möjlighet att testa sig för SARS-CoV-2, av dessa hade 7 432 (6,9 %) positiva testresultat. De som testade negativt på covid-testet var oftare icke-spansktalande vita, asiatiska eller bosatta i Mellanvästern medan de som testade positivt oftare var latinamerikaner, hade offentliga försäkringar, var överviktiga och bodde i Södern eller i postnummer med hög social utsatthet. Det fanns inga signifikanta skillnader i frekvensen av prematur födsel (8,5 % vs 7,6 %), dödfödsel (0,4 % vs 0,4 %), liten för graviditetsålder (6,4 % vs 6,5 %), stor för graviditetsålder (7,7% vs 7,7%), hypertensiva störningar under graviditeten (16,3% vs 15,8%), placentaavlossning (0,5% vs 0,4%), födelse med kejsarsnitt (31,2 % vs 29,4 %) eller postpartumblödning (3,4 % vs 3,1 %) mellan de som testade positivt för SARS-CoV-2-infektion och de testade negativt.

Studien kunde inte visa någon skillnad i andel negativa graviditetsrelaterade utfall mellan de som födde innan jämfört med under pandemin, inte heller mellan de som testades som positivt jämfört med negativt för SARS-CoV-2-infektion under graviditeten.

Källa:
Son, M., Gallagher, K., Lo, J. Y., Lindgren, E., Burris, H. H., Dysart, K., Greenspan, J., Culhane, J. F., & Handley, S. C. (2021). Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic and Pregnancy Outcomes in a U.S. PopulationObstetrics and gynecology138(4), 542–551. https://doi.org/10.1097/AOG.0000000000004547