Denna information finns tillgänglig för alla som besöker www.9manader.nu. Varje besökare av 9månader anses därför ha tagit del av informationen.

För allt material på http://www.9manader.nu gäller copyright Maria Tingvall om inget annat anges. Det innebär att upphovsrättslagen gäller. Den är mycket omfattande och gäller i princip alla typer av texter, artiklar, teckningar, bilder, grafik och så vidare.

Material ur 9månaders webbsidor får enbart laddas ner och användas för privat, icke-kommersiellt bruk. Kopiering, mångfaldigande, överlåtelse, försäljning, överföring eller kommersiellt utnyttjande av materialet får endast ske efter skriftligt tillstånd av Maria Tingvall.

Obehörigt användande av innehållet är förbjudet enligt tillämplig lag och kan medföra straff- och skadeståndsansvar.

Text- och bildmaterial får, även om tillstånd att använda materialet givits från upphovsrättsinnehavaren, inte användas eller utnyttjas så att dennas rätt enligt paragraf 3 i upphovsrättslagen kränks. Det får inte heller utnyttjas så att det kränker det journalistiska anseendet.

Vid inlägg i diskussionsgrupper, chattar eller debatter, där deltagarna själva bidrar med inlägg, får användaren enbart lägga in material som han/hon själv har upphovsrätt till eller har inhämtat tillstånd att använda. En användare som lägger in material i sådana sammanhang medger därmed också att materialet får lagras och spridas elektroniskt.

Kort om hur upphovsrätten gäller

Du får inte lägga över material från 9månaders webbsidor till din egen hemsida. Att göra det innebär ett brott mot upphovsrättslagen.

Du får citera från 9månader om det är ett kort citat och källan anges. Citatet ska vara korrekt återgivet och endast i den omfattning som god sed kräver och som motiveras av ändamålet. Däremot medger inte citaträtten att man vidarebefordrar någon annans text som ett självständigt inslag i det egna arbetet – jfr § 11 och 22 i Upphovsrättslagen.

Du får länka från din hemsida till 9månader. Här gäller dock att materialet inte förvanskas eller placeras i ett sammanhang som strider mot god publicistisk sed.

Du får inte skriva ut sidor från 9månader och sprida vidare om det inte står uttryckligen att det är tillåtet på den aktuella sidan. Framtagande och spridning av utskrifter eller fotostatkopior m m av upphovsrättsligt skyddat material är ett mångfaldigande i upphovsrättslagens mening och kräver tillstånd av den som innehar upphovsrätten.

Du får skriva ut och kopiera upphovsrättsligt skyddat material för att använda i undervisning. Det finns dock begränsningar. Det får bara vara begränsade avsnitt och kopieringen får inte ersätta inköp av läromedel. Man får inte heller framställa fler exemplar än att lärare och elever får var sitt.

Bilder och övrigt material berörs av samma regler som text.