Enligt Aaron Antonovsky är Känsla av Sammanhang (KASAM eller på engelska Sense of coherence, SOC) det som avgör om vi upplever att vi har hälsa. En person som har KASAM kan definiera livshändelser som mindre stressfyllda (förståelighet), hon eller han kan mobilisera resurser för att hantera stessorer (hanterbarhet) och har motivationen, önskan och engagemanget att hantera stressfyllda händelser (meningsfullhet). Stress och traumatiska upplevelser minskar en persons KASAM medan socialt stöd bidrar till att öka den. Traumatiska händelser under barndomen är viktigare än de som inträffar i vuxen ålder för hur man upplever KASAM. Flera studier har visat att KASAM är viktigt för att upprätthålla hälsa. KASAM verkar bero på faktorer i livet här och nu och inte så mycket på faktorer som övergrepp eller liknande stressfyllda händelser i barndomen. Påfrestningar på arbetet, dåligt socialt stöd och litet socialt nätverk är viktiga faktorer som kan påverka KASAM negativt hos vuxna kvinnor.

KASAM är viktigt för kvinnan under graviditeten för att hon ska må bra. Kvinnor som har en bra KASAM tidigt i graviditeten har en bättre återhämtningsförmåga från PTSS och depressioner efter förluster under graviditeten. Att ha stöd i krisen hjälper också till.