Hur coronavirus kan städas bort.

Civid-19-viruset, SARS-CoV-2, har blivit ett globalt hälsoproblem som orsakar allvarliga luftvägsinfektioner hos människor. Inkubationstiden antas vara 2-10 dagar, vilket gör att det lätt sprids via droppar, händer eller ytor. En genomgång av tidigare genomförda studier har gjorts för att undersöka hur viruset överlever på ”döda” ytor och hur det går att städa bort viruset från dessa ytor.

De rengöringsmedel som studerats är inte hälsosamma att använda till vardags när det inte finns smitta, eftersom de innehåller klor kan de till och med vara farliga om en inte vet hur en ska hantera dem. Däremot är det framförallt bra att ha koll i vårdsammanhang eller om en lever med en person som tillhör någon av riskgrupperna och behöver skyddas från smitta.

Forskarna gick igenom 22 olika studier där olika corona-virus hade undersökts: SARS, MERS och HCoV. Genomgången visade att virus kan finnas kvar på ytor som metall, glas eller plast i upp till 9 dagar. Vid temperaturer över 30 grader Celsius klarar sig viruset kortare tid. Virus inaktiveras inom en minut genom ytdesinfektionsstädning med 62–71% etanol, 0,5% väteperoxid eller 0,1% natriumhypoklorit (t.ex. Klorin). Andra medel som 0,05-0,2% bensalkoniumklorid eller 0,02% klorhexidindiglukonat (t.ex. Desivon) är mindre effektiva. Eftersom det inte finns några specifika behandlingar för SARS-CoV-2 är det viktigt att kunna rengöra ytor där det kan finnas virus.

Källa:
Kampf, G., Todt, D, Pfaender, S., Steinmann, E. (2020) Persistence of coronaviruses on inanimate surfaces and their inactivation with biocidal agents. Journal of Hospital Infection Vol. 104, Issue 3, pp 246-251