Graviditet och förlossning

Eftersom smittan uppstod först i Kina och framför allt Wuhan-provinsen drabbades hårt kommer många av de första studierna därifrån.

Det virus som orsakar Covid-19 är helt nytt och de studier som finns än så länge är relativt små. Det vi vet sedan tidigare är att gravida drabbas hårdare av virusinfektioner i luftvägarna som influensa eller coronavirus-infektionerna SARS och MERS än icke gravida kvinnor. De data som hittills samlats tyder på att det är annorlunda med COVID-19.

Underlaget för att göra säkra studier är ännu allt för litet för att det ska gå att göra några säkra uttalanden om hur viruset smittar mellan mor och barn. Hittills har ingen studie kunnat visa att viruset förs över till barnet i livmodern, det stämmer med SARS och MERS. Ett barn i London vars mamma hade Covid-19 hade också viruset när prover togs några minuter efter förlossningen, ingen vet dock när barnet smittades. Totalt är det 69 barn som undersökts och det är alldeles för lite för att kunna användas statistiskt.

Vid SARS eller MERS under graviditeten ökar risken för att föda barnet för tidigt och/eller med låg födelsevikt. Hittills har inga studier kunnat visa samma samband för Covid-19, inte heller att det skulle kunna ge missbildningar hos barnet.

Om den gravida har Covid-19 rekommenderas täta graviditetskontroller. Förlossningssätt ska inte påverka risken att smitta barnet. De svenska föreningarna för neonatologi och obstetrik rekommenderade 2020-03-17 bland annat följande om mamman har COVID-19:

  • Förlossningsmetod påverkas inte
  • Använd inte lustgas eftersom det kan sprida viruset
  • Föräldrarna får tala om ifall de önskar samvård mor-barn eller separation
  • Noggrann hygien om vid amning och pumpning
  • Provtagning av COVID-19-virus hos barnet tidigast vid 4 timmars ålder

Gravida som jobbar i vården

Riktlinjerna för gravida som jobbar i vården varierar i världen. I Storbritannien rekommenderas gravida som jobbar i vården stanna hemma från graviditetsvecka 28. Den svenska föreningen för gynekologer och obstetriker anser inte att graviditet är någon riskfaktor i sig eftersom inga studier hittills skulle tyda på att gravida löper större risk att bli akut sjuka och barnen verkar klara sig bra från viruset.

Uppdatering 2020-04-25

Internetmedicin gjorde en ny genomgång av studier den 12 april, det är fortfarande huvudsakligen kinesiska studier men nu ingår även studier från Iran och Sydkorea. Enligt den är mödradödligheten i covid-19 lägre än i SARS och MERS, detsamma gäller barnadödligheten – särskilt i slutet av graviditeten. När det gäller smitta i livmodern är det troligare att barnet smittas efter födelsen än före.

Källa:
Axelsson, I. (2020) COVID-19 hos gravida kvinnor, ammande kvinnor och barn och ungdomar. Internetmedicin 2020-04-01, 2020-04-25