Copingstrategier är olika sätt att hantera jobbiga eller stressfyllda situationer. Hur vi hanterar sådana situationer beror på såväl gamla erfarenheter som hur man har det i livet för tillfället. Graviditet, förlossning och nyblivet föräldraskap är situationer i livet då tillvaron ställs på sin spets och man måste omvärdera många saker som man tidigare sett som självklart eller som inte ens funnits i tankevärlden. Socialt stöd, stöd som man får av människor i sin omgivning är viktigt för att man ska kunna hitta bra copingstrategier men ens egna inre resurser kan vara lika bra. Stöd från andra bygger upp självförtroendet så att man kan lita mer på sin egen förmåga och känner mindre behov av att lägga skuld på sig själv eller andra när saker sker utanför ens kontroll.

Coping under graviditeten

När kvinnor närmar sig förlossningen går de tillbaka till copingstrategier de använt tidigare i livet för att hantera smärta och oro. De använder sig av två olika former av copingstrategier om man delar upp dem lite grovt: känslofokuserad och problemfokuserad. Strategierna varierar lite under graviditeten men högutbildade verkar vara mer problemfokuserade. Känslofokuserade upplever graviditeten på ett mer positivt sätt på det stora hela. Kvinnor som har dåligt socialt stöd har svårare att knyta an till sin graviditet (avoidant coping strategies ) och löper större risk att utveckla depression.

Många gånger beror oro inför förlossningen på att man tror att den kommer att bli på ett visst sätt utan att man egentligen inte vet varför man tror så. Kvinnor söker oftast hjälp genom att lita på sitt sociala nätverk och personer i hälsovården men en del söker hjälp genom att söka information i böcker, tidningar o.s.v. För att minska sin rädsla inför förlossningen väljer många att prata om sina känslor, försöka öka sin kunskap, göra hälsokontroller, referera till positiva erfarenheter, försöka få trygga besked från hälso- och sjukvården och/eller genom att känna barnets rörelser. Samtidigt som kunskap kan utgöra en källa för rädsla och oro så kan det i ännu högre grad minska desamma.