Barn och ungdom

Andra coronavirus som SARS och MERS drabbade relativt sällan barn. Det samma tycks gälla COVID-19.

Ett fåtal fall med nyfödda har beskrivits i Kina, de hade alla milda symtom och alla återhämtade sig liksom deras mammor.

Något nyare studier visar att barn ofta är friska bärare av COVID-19-virus. I en studie var 13% av COVID-positiva personer yngre än 15 år. En annan studie visade att barn sällan blev sjuka men att de smittas i samma utsträckning som vuxna. Hos barn verkar det som att utsöndringen av virus pågår längre i rektum än i svalget och virusmassan är större i rektum, det är dock okänt om viruset har kvar förmågan att förökas där. Hos barnen har bara hälften lungförändringar vilket är mindre än hos vuxna.

Det är inte känt i vilken utsträckning barn smittar andra människor och det saknas bevis för smitta från barn. Att de har milda symtom och låg virusmassa antyder att de inte är särskilt smittsamma.

Symtom hos barn:
Barn med COVID-19 har oftast symtom på övre luftvägsinfektion (”förkylning”) eller feber. Enligt en studie i Kina är följande symtom också vanliga:

  • Torrhosta 49 %
  • Rodnat svalg 46 %
  • Feber ≥ 37,5° C 42 %
  • Diarré 9 %
  • Trötthet 8 %
  • Snuva 8 %
  • Kräkningar 6 %

Uppdatering 2020-04-25:

Internetmedicin gjorde en ny genomgång av studier den 12 april, det är fortfarande huvudsakligen kinesiska studier men nu ingår även studier från Italien, Iran och Sydkorea. De studier som finns visar att nyfödda oftast får milda symtom och tillfrisknar. Lite äldre barn kan bära på smittan visar inte heller sjukdomssymtom och blir sällan allvarligt sjuka, eftersom de ändå bär på viruset så kan de föra smittan vidare till andra människor även om det faktiskt också är sällsynt. Jämfört med vanlig influensa verkar covid-19 vara mindre farligt för barn.

Källa:
Axelsson, I. (2020) COVID-19 hos gravida kvinnor, ammande kvinnor och b