Att uttrycka sina känslor inför faderskapet kan vara svårt för många män. Termer som bebislängtan kan kännas främmande att uttrycka eftersom det kan kännas feminint. Det är inte ovanligt att denna längtan maskeras som en omsorg om kvinnan och visar sig som ett orubbligt stöd i hennes strävan att bli gravid.
Graviditeten är en period i mannens liv då han kan känna att han tappar kontrollen över skeendena. Han känner delaktig men ändå åsidosatt, medverkande men ändå utanför. Särskilt under första graviditeten känner många män förvirring därför att förhållandet till kvinnan förändras liksom rollerna i förhållande till andra människor förändras i och med att man blir pappa. Det kan vara svårt att veta hur man ska hantera förändringarna och många män upplever dem som negativa. Tidigare var den allmänna uppfattningen att graviditet och förlossning inte berörde mannen. Numera har man insett att han i högsta grad är känslomässigt engagerad även om han fortfarande lätt glöms bort i vissa situationer. Fosterrörelser, hjärtljud och ultraljud gör att graviditeten blir påtaglig även för honom.

Även om männen känner sig så delaktiga i graviditeten som det är möjligt så är det ovanligt att de aktivt söker information om graviditeten. Det är vanligt att mannen är med på ett eller ett par besök på MVC men mycket av den information de får är andrahandsinformation vare sig det handlar om det väntade barnet eller graviditet och förlossning i allmänhet. Enligt en del forskare kan det bero på att många män är rädda att blotta sig, att informationssökning kan repa den maskulina fasaden som många män bär, något som kan bidra till att förstärka den tesen är att många män är mindre benägna än annars att dela sin oro med partnern under graviditeten. Bilden av den blivande fadern innebär för många män att de måste stå rakryggade och ansvarsfulla, att visa ansvar kan ibland vara tvärt om: att våga blotta sin okunskap för att vinna ny kunskap.

Föräldraförberedande kurser kan ibland omedvetet bidra till att de blivande fädren stängs ute. Ofta riktas informationen direkt mot kvinnans problem. Undersökningar görs oftast på kontorstid, i alla fall de tidsbeställda, vilket kan göra att männen inte kan vara med på grund av arbetssituationen och för många kan det bli kostsamt om båda får gå ifrån arbetet ett par timmar.