När det gäller den blivande pappans inverkan på barnets hälsa finns det vissa yrkeskategorier som verkar vara mer utsatta än andra och som i större grad kan associeras till födelsedefekter. Till dessa kategorier hörde portvakter, målare, brandmän, jordbrukare och andra som arbetar mycket med lösningsmedel. Problemet med de studier som gjorts är att man inte använt samma kriterier för bl.a. hur man definierar exponering av vissa ämnen, olika klassifikationssystem, olika definitioner på födelsedefekter o.s.v. I en studie gjord i Sverige fann man dock inga bevis för att smältverksarbetare eller bosatta intill smältverk skulle löpa högre risk för missfall än andra.

En svensk studie gjord på män som arbetade inom elkraftsindustrin gjordes i slutet av 1990-talet. Studien visade att risken att barnen till dessa män skulle ha cancer eller down?s syndrom var något förhöjd jämfört med övriga befolkningen. Materialet var dock allt för litet för att man skulle kunna se säkra samband mellan arbete i kraftindustrin och fosterskador.