I princip kan man göra ett kejsarsnitt på två sätt, antingen lodrätt från naveln och ner mot symfysen (medellinjessnitt) eller vågrätt alldeles över symfysen (bikinisnitt). Om det är riktigt bråttom kan man göra ett T-snitt (ett upp-och-nervänt T). Eftersom läkarna upptäckt att olika sätt att göra ett kejsarsnitt låker olika och påverkar kvinnan olika på andra sätt så har flera olika metoder att uföra kejsarsnitt utvecklats, Pfannenstiel metoden är det tidigare vanligaste sättet att göra ett bikinisnitt på. Det ökade antalet kejsarsnitt har lett till att man har sett över de metoder som används.

Misgav Ladach metoden

Misgav Ladach metoden att utföra kejsarsnitt bygger på Joel-Cohen metoden som ursprungligen användes vid hysterektomi (avlägsnande av livmodern). Snittet läggs på tvären, strax över Pfannenstielsnittet. Underhuden lämnas orörd förutom mitt i snittet. Magmusklernas bindvävshinna delas längs med fibrerna och m. rectus abdominis (magmuskeln) säras genom att man drar isär dem. Bukhinnan öppnas med hjälp av fingrarna. När man fått ut barnet sutureras livmodern, bindvävshinnan och huden medan lagren emellan hålls ihop med tång under fem minuter. Tanken med Misgav Ladach metoden är att försöka arbeta med kroppen i största möjliga mån och att undvika onödiga snitt i kroppen. Detta ger snabbare återhämtning, mindre användning av antibiotika och smärtlindring postoperativt och det går snabbare att utföra, dessutom kan Misgav Ladach metoden användas både vid planerade och akuta kejsarsnitt.

Misgav-Ladach metoden och Joel Cohen metoden jämfört med Pfannenstielmetoden

Misgav-Ladach metoden är en utveckling av Joel Cohen metoden. Joel Cohen metoden innebär att man gör ett snitt på tvären i huden, ett medellinjessnitt i fascian (bindvävshinnan), sedan särar man försiktigt de djupare lagren där man delar på rectusmuskeln (raka bukmuskeln) för hand, när man når livmodern skär man ett litet snitt och öppnar försiktigt upp. När barnet är fött syr man ihop de inre och yttre lagren. Ett flertal studier där man jämför Pfannenstielmetoden (det traditionella bikinisnittet) med Misgav Ladach metoden har gjorts runt om i världen. Här presenteras några av dessa.

I en studie gjord i Israel visade man att den postoperativa återhämtningen var fullt jämförbar med den efter ett kejsarsnitt utfört enligt Pfannenstiel metoden. Febersjukdom (infektion av något slag) drabbade 7,7% efter ML-metoden medan 19,8% drabbades efter Pf-metoden. Sammanväxningar upptäcktes hos 6,3% resp. 28,8% av kvinnorna vid upprepade kejsarsnitt. Man kom fram till att Misgav Ladach metoden är säkrare och ger färre korttids- och långtidskomplikationer.

Enligt en polsk studie går Misgav-Ladach metoden dubbelt så snabbt som Pfannenstiel metoden samtidigt som blodförlusterna blir ca 250 ml mindre.

En annan polsk studie visade att eftersom man gör mindre ingrepp i kroppen på den födande kvinnan minskar den postoperativa smärtan och återhämtningen går snabbare. Dessutom är ingreppet enklare att utföra och det går snabbare att genomföra.

I en bulgarisk studie fann man att Misgav Ladach metoden är snabbare (barnet är ute på ca 5,5 minuter jämfört med 12,3 minuter) och att prognosen blir bättre för mor och barn.

En svensk studie har också gjorts. 50 kvinnor som skulle föda med planerat kejsarsnitt deltog och delades in i två grupper. En grupp förlöstes med Misgav Ladach metoden och den andra gruppen med Pfannenstiel metoden, samma kirurg utförde samtliga kejsarsnitt. Det visade sig att med Misgav Ladach metoden tog varje kejsarsnitt i genomsnitt 12,5 minuter medan Pfannenstiel metoden tog 26 minuter att utföra. Blodförlusterna blev mindre och det behövdes mindre smärtlindring efter Misgav Ladach metoden.

Sammanfattningsvis kan man säga att även om den tid det tar att utföra ett kejsarsnitt varierar från undersökning till undersökning (och från kirurg till kirurg) så visar samtliga att Misgav Ladach metoden är snabbare och enklare, att mindre smärtlindring behövs och att mor och barn mår bättre efter en sådan förlossning än om man använder Pfannenstiel metoden.

Stark metoden

I en italiensk studie tittade man på Stark metoden för att se vilka fördelar den kunde tänkas ha. Sårinfektioner var färre med Stark metoden, andra fördelar var mindre smärta och lägre risk för sammanväxningar. En annan italiensk studie visade att Stark metoden har stora fördelar jämfört med konventionella metoder. Blodförlusterna kan minskas och risken urinvägsinfektioner minskar.