Canada

Kejsarsnittsfrekvensen i Canada ligger på ca 20%. Mellan 1979 och 1993 ökade andelen kvinnor som tidigare fött med kejsarsnitt och sedan födde vaginalt från 3% till 33%.

USA

USA är på en del sätt likt Sverige och på andra sätt väldigt olika. Inte minst ser man detta när det handlar om förlossningar i allmänhet och kejsarsnitt i synnerhet.

Kejsarsnittsfrekvensen låg under åren 1991-1996 på ca 20%. I vissa fall är så mycket som 75% av dessa upprepade kejsarsnitt. Kejsarsnittsfrekvensen varierar stort mellan olika sjukhus runt om i USA. Data från USA som bygger på 99% av födslarna under 2003 visar att kejsarsnittsfrekvensen ökat till ungefär 28%, 2002 var 22% kejsarsnittsförlossningar att jämföra med 1996 då kejsarsnitt stod för ungefär 18-19% av alla förlossningar. Andelen vaginala förlossningar efter kejsarsnitt minskade med 16% från 2002 till 2003.

Kostnaderna för kejsarsnitt varierar i hela USA. Dyrast är det i södra USA. En studie gjord i Tennessee utifrån data som samlats in 1990-1994 visade afrikansk-amerikanskor löpte störst risk att föda med kejsarsnitt. Att siffrorna varierar över landet kan bero på att delstaterna i mångt och mycket styr över sig själva. Därmed är vården organiserad på olika sätt i olika stater.

I en studie gjord på birth-certificates i Los Angeles County, Kalifornien, visade det sig att kejsarsnittsfrekvensen varierade mellan olika befolkningsgrupper. I välbärgade områden var kejsarsnittsfrekvensen 23% jämfört med 13% i områden där kvinnorna hade lägre inkomster. Bland kvinnor i åldern 18-34 år var kejsarsnittsfrekvensen mindre i båda grupperna (17% resp. 11%). Andelen kejsarsnitt som gjordes på grund av komplikationer var 79% resp. 65% och andelen kejsarsnitt som gjordes utan att någon komplikation låg bakom beslutet var 10% resp. 6%. Vita kvinnor var de som stod för största andelen kejsarsnitt, 22%, kvinnor med asiatiskt ursprung stod för 20% av kejsarsnittsförlossningarna. Kvinnor med mexikanskt ursprung var de som stod för den minsta andelen kejsarsnitt, 14%.

Kejsarsnittsfrekvensen på ett sjukhus i Kalifornien sjönk från 31% till 15% mellan åren 1988 och 1994. Minskningen berodde till stor del på att omföderskor fick prova att föda vaginalt om de fött med kejsarsnitt innan.

I Wisconsin varierade kejsarsnittsfrekvensen mellan 10% och 15% under åren 1983 till 1992.

  • Andelen förlossningar med tång eller sugklocka var mindre än 5%.
  • Sjuksköterskor eller barnmorskor förlöste 36% av kvinnorna.
  • 0,2% av kvinnorna fick intensivvård
  • 1% av kvinnorna fick blodtransfuskion
  • 6% av barnen fick intensivvård
  • 6 av 1 000 barn dog i samband med förlossningen
  • 7 av 1 000 barn dog innan förlossningen
  • Kvinnor stannade 2,5 dagar efter förlossningen om den var vaginal
  • Kvinnor stannade 5,5 dagar efter förlossningen om det var kejsarsnitt

I Louisiana är det vanligare bland vita kvinnor än bland förgade kvinnor att föda med kejsarsnitt.

I Oklahoma var kejsarsnittsfrekvensen 17% 1980 och 24% 1995. VBAC medförde 1-2% risk att drabbas av livmoderruptur. Riskfaktorer är snittyp, flerbarnsbörd och vissa abnorma bjudningar.

Risken att föda med kejsarsnitt i USA påverkas av hur många kejsarsnitt läkaren utförde året innan, om man föder på en fredag eller under ”kontorstid”.

Kvinnor som har bra sjukvårdsförsäkringar föder oftare med kejsarsnitt än kvinnor som inte har någon försäkring.

Mexiko

Mellan 1985 och 1995 var kejsarsnittsfrekvensen 40,6% i Mexiko. De flesta, nära hälften, berodde på upprepat kejsarsnitt. Kejsarsnittsfrekvensen varierar stort mellan olika platser i landet.

Vanligaste orsaken till kejsarsnitt 1995 var stort barn, därefter tidigare kejsarsnitt, preeklampsi, fosterasfyxi och abnorm bjudning. Kejsarsnittsfrekvensen var 45%.

På ett militärsjukhus i Mexiko födde under en period 23% med kejsarsnitt. De vanligaste orsakerna var dålig progress, upprepade kejsarsnitt och sätesläge. Endometrit var största anledningen till barnsängsdöd.

Trinidad

I Trinidad ligger kejsarsnittsfrekvensen på 7,4% , den har legat konstant under 10% sedan 1980-talet.