Frankrike

Mellan 1983 och 1993 ökade andelen kejsarsnitt i Toulouse från 13,0% till 19,5%. Detta berodde huvudsakligen på att många som fött med kejsarsnitt en gång snittades igen. Huvudorsaken var dock ändrade rutiner på sjukhusen som gjorde att andelen planerade kejsarsnitt ökade.

Grekland

I Grekland ökade den totala kejsarsnittsfrekvensen från 14% mellan 1977och 1983 till 30% mellan 1994 och 2000. Andelen kejsarsnitt på grund av att kvinnan tidigare fött med kejsarsnitt ökade från 8% till 11%. De vanligaste orsakerna till kejsarsnitt var värksvaghet samt fosterlägen som försvårade förlossningen, medtaget barn, sätesförlossning och sjukdom relaterade till högt blodtryck hos kvinnan.

Italien

Lazio i Italien har västvärldens högsta kejsarsnittsfrekvens (26.5%). Kejsarsnittsfrekvensen ökar om kvinnan betalar för att komma till ett privat sjukhus och den ökar vid inadekvat obstetrisk vård.

Nederländerna

Under åren 1983-1992 var risken att dö 0,04 per 1000 vaginala förlossningar och 0,53 per 1000 kejsarsnittsförlossningar. I vissa fall var kejsarsnittet inte den utlösande faktorn men det bidrog till kvinnans död, bortser man från dessa fall blev den direkta risken att dö vid en kejsarsnittsförlossning 0,28 per 1000.

En studie som undersökte om det fanns socioekonomiska skillnader i antalet operationer visade att det egentligen inte är den ekonomiska statusen eller inkomster som avgör vilka som gör operationer av olika anledningar. Samtidigt hittade forskarna vissa tendenser, till exempel är det vanligare i Nederländerna att kvinnor med låg inkomst föder med kejsarsnitt än kvinnor med bättre ekonomi.

Norge

Kejsarsnittssiffrorna varierar i Norge liksom i de flesta andra länder. Det norska födelseregistret för åren 1986-1995 studerades och man fann att andelen kejsarsnitt varierar stort mellan olika invandrargrupper. 10% för kvinnor med vietnamesiskt ursprung och 25% för kvinnor med fillippinskt ursprung.

Grupper som stod för en hög andel kejsarsnitt kom från Sri Lanka/Indien (21.3%), Somalia/Eritrea/Ethiopien (20.5%) och Chile/Brasilien (24.3%). Kvinnor från Turkiet/Marocco (12.6%) och Pakistan (13.2%)stod för ungefär lika stor andel som de infödda norskorna (12.4%).

Polen

Mellan 1980 och 1992 var kejsarsnittsfrekvensen i genomsnitt 13%. Den steg från 9% till 19%. Kejsarsnittsfrekvensen ligger numera på ca 15% men varierar mellan olika platser. På ett sjukhus i Gdansk under åren 1990-94 höll sig kejsarsnittsfrekvensen på 12.5%.

Mellan 1980 och 1992 uppträdde inga dödsfall bland kvinnor som förlöstes med kejsarsnitt. Dödligheten bland nyfödda var 3%, av dessa stod prematura och underviktiga barn (mindre än 2 501 g) för 82%.

I en studie där 13% födde med kejsarsnitt kejsarsnitt stod förstföderskorna för 40% och upprepade kejsarsnitt stod för 40% av kejsarsnitten. De vanligaste orsakerna till kejsarsnitt var fosterasfyxi, abnorm bjudning och dålig progress. Bland omföderskor var de vanligaste orsakerna navelsträngsprolaps, placenta praevia och avlossnande moderkaka.

Storbritannien

I Storbritannien låg kejsarsnittsfrekvensen 2002-2003 på 22%, över hälften av dem var akutsnitt, efter kejsarsnittet stannade kvinnorna i genomsnitt i 3-4 dagar på sjukhuset. Kejsarsnittsfrekvensen har varit i stadigt stigande de senaste åren. Under 1995-96 låg kejsarsnittsfrekvensen på 11% och ökade till 18% under 1997-98.

En studie gjord på tre olika folkgrupper boende i Storbritannien 1978-1980 visade att asiatiska förstagångsföderskor hade längre latensfas och var den grupp som oftast drabbades av primär värksvaghet. Svarta kvinnor hade störst problem under förlossningens första faser och det var den grupp som stod för största andelen akuta kejsarsnitt. Födelsevikten för barn födda i v37-42 var 3,37 kg bland vita, 3,25 kg för svarta och 3,24 kg för asiatiska barn. Man fann inga skillnader i dödlighet mellan de olika grupperna.

Sverige

Data från MFR 1991 visade att skillnaderna i kejsarsnittsfrekvens mellan olika sjukhus till stor del beror på skillnader i effektivitet i samband med förlossningar.

Tjeckien och Slovakien

Mellan 1986 och 1993 ökade andelen kejsarsnitt i Tjeckoslovakien från 7% till 10%. I 90% av fallen hade barnen en födelsevikt på 2 000 g eller mer. De vanligaste orsakerna till kejsarsnitt var fosterasfyxi, upprepade kejsarsnittoch missproportion.

Tyskland

En enkätstudie visade att ca 17% av förlossningarna i Tyskland 1994-1995 var kejsarsnittsförlossningar. Generell bedövning användes vid 66% av planerade kejsarsnitt och 91% av akuta kejsarsnitt. I genomsnitt användes epiduralbedövning vid 22% av kejsarsnitten och spinalbedövning vid 10% av kejsarsnitten.

1996 och 1997 var kejsarsnittsfrekvensen ca 24% i Tyskland. För det mesta användes generell anestesi (kvinnan sövdes), därefter följde epiduralbedövning och spinalbedövning. Jämfört med närliggande länder var det vanligare att söva kvinnan i Tyskland vid den här tiden. Epiduralbedövning används oftare vid planerade kejsarsnitt än vid akutsnitt där subarachniod bedövning är vanligare.

I tyskland ska alla akuta kejsarsnitt gå på 20 minuter från beslut till förlossning. Många gånger hinner man på 13 minuter men det är inte alltid man når upp till målet på 20 minuter. Det är vanligare att akuta kejsarsnitt utförs under dag- och kvällstid än att de utförs under morgontimmarna.

Turkiet

Kejsarsnittsfrekvensen i Turkiet varierade i mitten av 1990-talet mellan 3% och 10% mellan olika sjukhus.