Förlossningsavdelningen i Kuruna är sedan en tid stängd. Diskussioner har pågått huruvida avdelningen ska öppnas igen eller inte. Socialstyrelsen har på eget initiativ utrett förslossnings- verksamheten och kommit fram till att avdelningen bör fortsätta vara nedlagd eftersom ett återöppnande av en andra förlossningsavdelning i Malmfälten riskerar att försämra den medicinska säkerheten och därmed öka risken att landstinget inte klarar av att leva upp till hälso- och sjukvårdslagens krav på en god vård.