Att rökning är skadligt under graviditeten är känt sedan länge…

Och nu gör tobaksrökningen kvinnan icke rätt skickad för det moderliga kallet – den riktigt tobaksförgiftade kvinnan har inte ens utsikt till att bli mor. Får hon barn, så komma de likvisst dödfödda eller försvagade till världen.

Saxon, JL (1934) Umgängeskonst – Levnadskonst

Att rökning medför risker för det väntade barnet är alla ense om. Var gränsen går för var skadliga effekter uppstår är oklart. Risken är stor att barnet blir litet för tiden eller föds för tidigt om mamman röker mycket.

Andelen gravida som röker har minskat markant mellan 1983 och 2002. I början av 1980-talet rökte nära var tredje gravid kvinna, i början av 2000-talet har andelen minskat till var tionde gravid. De flesta rökarna finns i de yngre åldersgrupperna, främst tonåringar men även bland 20-24 åringar röker mer än var femte gravid kvinna.