Att föda barn tätt kan medföra vissa ökade risker. Enligt en studie gjord i Skottland är det större risk att kvinnor som blir gravida inom ett halvår igen hade större sannolikhet att ha fött ett litet barn, fött för tidigt eller mist sitt barn i samband med första förlossningen. Enligt studien var dessa kvinnor kortväxta, ogifta, yngre än 20 år vid andra förlossningen, rökare och boende i områden med lägre social status. Kort intervall mellan graviditeter ökar risken för för tidig födsel och neonatal död även om man tar med andra riskfaktorer i beräkningen.