Avlossnande moderkaka, som på fackspråk kallas ablatio placentae eller abruptio placentae, inträffar vid ca 1 av 200 förlossningar och är lika vanligt bland förstföderskor som omföderskor. Enligt definitionen uppstår avlossningen efter vecka 28 genom blödning i skiktet där näringsutbytet i moderkakan sker. Vad som händer är att före eller under förlossningen lossnar moderkakan från livmoderväggen vilket kan ge blödningar och/eller försämrad näringstillförsel till fostret.
Avlossnande moderkaka delas in i tre klasser:

 • Lätta fall – vanligast. Avlossningen har huvudsakligen ägt rum i ett litet område i moderkakans periferi. Blödningar mellan hinnor och decidua ut till modermunnen (kallas manifest blödning eftersom den kan upptäckas). Måttlig blödning, kvinnan opåverkad av blödningen, liten risk för dödlighet.
 • Medelsvåra fall – avlossningen har ägt rum inom 1/3-1/2 moderkakans yta, till att börja med åtminstone i ett centralt parti. Till att börja med märks inte blödningen eftersom den hålls inom det lossnade området (s.k. ockult blödning). Till slut blöder det igenom och kvinnan märker en måttlig blödning. Risken för dödlighet är högre än för de lätta fallen.
 • Svåra fall – från halva upp till hela moderkakan har lossnat. Både ockult och manifest blödning förekommer. Vanliga symtom är chock och koagulationsrubbningar. Mycket stor risk att fostret dör, det är snarare sällan som det överlever.

Tyst avlossning innebär att moderkaka lossnar utan att det uppstår någon blödning vilket är ytterst sällsynt och är förknippat med njursjukdom hos kvinnan.

I 90% påverkas inte modern i någon högre grad, ofta är även fostret opåverkat. Några vanliga tecken på att moderkakan håller på att lossna är:

 • blödning
 • svåra smärtor i nedre delen av buken
 • livmodern ökar i storlek
 • fosterrörelserna minskar
 • sammandragningar i livmodern

Det kan vara svårt att höra fosterhjärtljud, man blir känslig utanpå magen och kan bli öm om man försöker klämma på livmodern, det ömma området är ungefär lika stort som det område av moderkakan som lossnat. Efter ett tag försämras tillståndet och det går snabbt, man blir blek och kallsvettas, man får hög pula och sjunkande blodtryck.

Inträffar avlossningen under förlossningen kan man drabbas av ett mycket kraftigt värkarbete och kraftiga blödningar. Samtidigt brukar tecken på hotande fosterasfyxi uppträda.
Ofta förekommer högt blodtryck och äggvita i urinen i samband med moderkaksavlossning.

Orsaker

Man har inga bra förklaringar till att moderkakan ibland lossnar och många studier är motstridiga, framför allt när det gäller faktorer som moderns ålder, först- respektive omföderskor samt att ha fött många barn innan. Det finns dock vissa teorier kring när risken att drabbas är särskilt hög:

 • graviditetshypertoni
 • moderkaksavlossning i samband med tidigare förlossningar
 • kraftiga livmodersammandragningar
 • moderkakan har fäst dåligt från början
 • allvarliga njursjukdomar
 • folsyrabrist
 • yttre vändning
 • häftig vattenavgång
 • framfödandet av första tvillingen

Komplikationer

Nedan följer några av de komplikationer man kan drabbas av i samband med avlossnande moderkaka:

 • blödning – en ganska naturlig följd av att moderkakan lossnar
 • chock – blödningschock
 • hypertonicitet i uterusmuskulaturen – ökade sammandragningar i livmodern
 • koagulationsrubbningar – bl.a. moderkaka innehåller ett ämne som, när blodet därifrån blandas med resten av kroppen gör att man får rubbningar i koagulationen av blod vid blödningar

Får man blödningar i tredje trimestern ska man kontrollera så att det inte är så att moderkakan håller på att lossna, det är en av de största anledningarna till blödning under denna period.

Behandling

Det kan vara svårt att se om moderkakan lossnat även med ultraljud om man inte har några uttalade symtom men vid avlossning är den bästa behandlingen förlossning. Detta bör ske så snart som möjlig och på det sätt som är bäst för kvinnan. Att det är så bråttom beror på att det finns risk att man får koagulationsrubbningar om blodet blandas ut i kroppen. Innan förlossning också följande:

 • chockbehandling – man måste komma ur en eventuell skadechock innan snitt kan utföras
 • tillförsel av syrgas – ges om barnet fortfarande lever
 • hinnsprängning – görs alltid, även om det är bestämt att barnet ska födas med kejsarsnitt, detta hindrar att moderkakan lossnar ytterligare innan förlossningen
 • Rh-negativa bör behandlas så att de inte blir immuniserade

Förlossningsmetod

Hur man kommer att föda om moderkakan börjat lossna beror i första hand på hur mycket den lossnat:

 • vaginalt – i lindrigare fall kan man försöka att föda vaginalt, man är då under noggrann övervakning hela tiden
 • kejsarsnitt – i svårare fall och där förlossningen inte kan antas komma igång inom några timmar

Prognos

När det konstateras att moderkakan är på väg att lossna brukar det bli ganska bråttom att få ut barnet. För kvinnan och hennes partner kan hela situationen upplevas hotande och skrämmande och det är inte säkert att man hinner få svar på alla frågor innan personalen sätter igång med sugklockan eller förberedelserna inför kesarsnitt. Om barnet är fött för tidigt eller mår dåligt efter födelsen flyttas det till neonatalavdelning vilket i sig kan vara traumatiskt för föräldrarna. Oavsett vilket är det extra viktigt att de får tillfälle att prata med barnmorska och läkare efter förlossningen och få klarhet i vad som egentligen hände. Mödradödligheten är mycket låg, risken för barnet är dock ganska hög: i medeltal 25-50% men i de svåraste fallen så hög som 100%.