Med jämna mellanrum påminns vi om miljöns påverkan på organismen. Oftast handlar det om hur miljögifter påverkar Östersjöfisken men då och då sätter man fokus på människan och hur foster påverkas av de gifter som finns omkring oss.

Man har mätt koncentrationen av olika ämnen i blod och moderkaka hos gravida kvinnor, ämnen som inte är farliga i små doser (kanske till och med nödvändiga) men som kan bli giftiga vid höga doser, för att se i vilken grad de förs över till fostret.

Navelsträngen innehöll bara en tiondedel så mycket kadmium som moderns blod men rökare hade högre doser kadmium i blod och moderkaka än ickerökare. Mängden bly är ungefär densamma i moderns blod som i navelsträngen. Bly verkar påverka fostrets tillväxt på så sätt att kvinnor med lägre halter bly i blodet fick barn som vägde mer, var längre och hade större huvudomfång än kvinnor mer bly i blodet. Omföderskor hade lägre halter av zink och selen i blodserum och lägre halter av zink och kalcium i moderkakan än förstföderskor. Halterna av zink i navelsträngen sjönk med antalet födda barn.

Kvicksilver i blod och urin tidigt i graviditeten är relaterat till antal amalgamfyllningar kvinnan har. Koncentrationen sjönk under amningen, troligen på att en del av kvicksilvret följer med mjölken.

Flamskyddsmedel

PBDE är ett slags flamskyddsmedel som används i plast- och textilartiklar. Varje år produceras 40 000 ton PBDE. Från 1970-talet och framåt kunde man se att dessa ämnen togs upp av havslevande organismer men man har också sett en minskning av halterna i haven på senare år. I stället har man sett en ökad koncentration av PBDE i modersmjölk från 1972 och framåt. Foster, sköldkörtel och lever påverkas vid höga halter av ämnet under graviditeten är även kvinnan känsligare för påverkan. Studier av möss har visat att deras beteende påverkas när de utsätts för höga doser under en kritisk period efter födelsen. Forskarna tror inte att det är farligt att äta t.ex. fisk med höga PBDE-halter med den kosthållning vi har i Norden, däremot kan man se de höjda koncentrationerna i modersmjölken som en varningsklocka inför framtiden.