Av olika anledningar innebär en IVF-graviditet att man är lite extra försiktig och att man får göra lite extra kontroller och undersökningar. Fortfarande är det inte ovanligt att två eller flera embryon sätts in i livmodern vilket i sig för med sig extra kontroller och undersökningar eftersom tvillinggraviditeter generellt ses som mer riskfylla än om kvinnan väntar ett barn.

I Danmark, där 4% av alla graviditeter sker efter IVF eller ICSI, har man gjort en jämförelse mellan gravida som väntar ett eller två barn efter IVF/ICSI. I ungefär 40% av fallen väntade kvinnorna tvillingar. Studien visade att risken att föda för tidigt, att föda barn som är små för tiden, att barnet dog i samband med förlossningen, att bli förlöst med kejsarsnitt och att barnet behöver vårdas på neonatalavdelning är större om kvinnan väntar tvillingar än om hon bara väntar ett barn. När det gäller missbildningar är det ingen skillnad mellan barn som tillkommit med IVF/ICSI jämfört med andra barn bortsett från att ICSI-pojkar löper något större risk att födas med hypospadi. De problem som kan kopplas samman med för tidig födsel var jämförbara med andra barn.

En annan studie visar att kvinnor som blivit gravida genom IVF i större utsträckning är äldre, förstföderskor, drabbas av PROM, kejsarsnitt och för tidig födsel jämfört med kvinnor som blivit gravida med tvillingar på naturlig väg. Barnen till dessa kvinnor hade lägre födelsevikt, vårdades oftare på neonatalavdelning och fick stanna längre tid på sjukhus än barn kommit till på naturligt sätt. Däremot kunde studien inte visa några skillnader i dödlighet vid tiden kring förlossningen.

Det är svårt att säga vad som är orsak och verkan men bortsett från att man vet att tvillinggraviditeter ofta kräver lite extra vård och omvårdnad under graviditet och förlossning så ökar också riskerna med kvinnans ålder, särskilt hos förstföderskor.