Under perioden 1991?2003 (2001 inom parentes) har det det blivit allt bättre resultat av IVF samtidigt som allt färre ägg satts tillbaka i livmodern hos kvinnorna. En viktig faktor när det gäller det förbättrade resultatet är just att allt färre ägg sätts in. Äggdonation är tillåten sedan 2003 liksom IVF med donerade spermier.

 • antalet fullbordade behandlingar med överförande av färska befruktade ägg ökade från2 700 till 7 900 (7 100) per år
 • antalet återföranden av övertaliga frysta/tinade befruktade ägg ökade från ca 250 till nästan 2 000 (knappt 1 500)
 • medelantalet befruktade ägg som återförts vid varje behandlingstillfälle har minskat från 2,7 till 1,5 (1,9)
 • antalet graviditeter efter återförande av färska och frysta/tinade befruktade ägg ökade från 750 till 3 100 (2 600) per år
 • var femte graviditet har under perioden lett till missfall före 20 fullbordade graviditetsveckor
 • utomkvedshavandeskapsfrekvensen har minskat från 4,8% till 1,6% (1,7%)
 • flerbördsfrekvensen vid förlossning sänkts från 35 till ca 12 procent vid återföranden av färska befruktade ägg, medan den för frysta/tinade ägg befruktade ägg minskat från 26 till 12 procent
 • antalet levande födda barn efter samtliga behandlingar har ökat från 712 till 2 766 (2 519) per år
 • andelen kvinnor som fått barn har ökat från 17% till 26% per återförande av färska befruktade ägg
 • andelen kvinnor som fått barn har varierat mellan 13% och 20% per återförande av frysta/tinade ägg
 • Under 2003 gjordes 17 äggdonationer ledande till 19 överföranden med färska befruktade ägg som resulterade i 6 förlossningar och 5 överföranden med frysta befruktade ägg utan att någon graviditet uppstod.
 • Under 2003 gjordes 24 fullständiga behandlingar med IVF med donerade spermier (18 färska och 6 frysta) som resulterade i 5 förlossningar.