Infektioner i underlivet ses som en stor riskfaktor när det gäller för tidig födsel. Bakteriell vaginos är den vanligaste infektionen hos kvinnor i fertil ålder. Egentligen handlar det ofta om att bakteriebalansen ändras snarare än att man infekteras av någon ny bakterie. Laktobakterier samt gram-negativa och anaerobiska bakterier är de vanligast förekommande. Bakteriell vaginos förekommer i mellan 15 och 40% av alla graviditeter där den högre siffran gäller kvinnor i låg social ställning eller i utvecklingsländer. Man vet inte så mycket om dessa infektioner och på vilket sätt de bidrar till att starta förlossningen i förtid även om man tror att tidpunkten för infektionen, var infektionen sitter och infektionens förlopp är sådant som är viktigt i sammanhanget. Obehandlade infektioner i cervix kan leda till inflammation i fosterhinnorna, PROM och prematur förlossning.

Inte bara infektioner i underlivet eller livmodern och dess hinnor kan starta förlossningen utan vissa andra sjukdomar såsom lunginflammation, malaria, tyfus och andra svåra sjukdomar kan göra att förlossningen startar om man inte behandlar dem.

Faktorer som kan bidra till neonatala infektioner:

  • chorioamnionit
  • positiva grupp B streptokocker hos mamman
  • 7-8 vaginala undersökningar
  • mellan 24 och 48 timmar från vattenavgång till förlossning
  • antibiotika till modern innan förlossningen
  • Man har hittat minst åtta gener som är inblandade vid PROM. Fyra av dem var tidigare kända som inblandade vid kroppens svar på infektioner.
  • 7% av kvinnor med PROM bar på influensavirus.

En tredjedel av kvinnorna som föder för tidigt har intakta fosterhinnor, en tredjedel har drabbats av PROM och den sista tredjedelen föder för tidigt pga av indikationer hos fostret eller kvinnan (preeklampsi, tillväxthämming och liknande). Ju tidigare förlossningen startar, desto större är risken att kvinnan drabbats av en infektion. Lång latensfas ökar dock inte risken att drabbas av infektion, det beror mer på hur långt gången graviditeten är hur utsatt man är.Om cervix öppnat sig tidigt i graviditeten är det troligt att kvinnan har en infektion, vilket som är orsak och vilket som är verkan är dock oklart. Infektioner vid för tidig förlossning är dubbelt så vanligt om kvinnan väntar ett barn som vid tvillinggraviditeter.

Traditionellt har inflammation i fosterhinnorna, chorioamnit, setts som en indikation på en infektion av fostervattnet. Senare studier har indikerat att inflammationer i moderkakan bl.a. kan gå över i fosterhinnorna. Det finns ändå ett starkt samband mellan bakteriehalt i fostervattnet och i fosterhinnorna.

Andelen kvinnor med endometrit är större bland de som föder för tidigt jämfört med de som går full tid. Detta innebär att det finns en större risk att drabbas av infektioner efter förlossningen om man fött för tidigt.

Är det infektionen som drar igång förlossningen eller blir man mer känslig för infektioner när förlossningen startat? Ja, om det tvista de lärde. Det är svårt att bevisa det ena eller det andra, man kan inte utsätta kvinnor för infektioner bara för att se om det kan starta förlossningen. Därför måste man försöka dra slutsatser utifrån det man vet.

  • Om man upptäcker en infektion i fostervattnet vid amniocentes under andra trimestern är risken så gott som 100% att kvinnan antingen får missfall eller föder för tidigt. Det tog några veckor innan detta hände varför man tror att infektion kan vara det som triggar igång förlossningen i förtid.
  • Kvinnor med PROM och mycoplasma i fostervattnet vid amniocentes föder tidigare än kvinnor med sterilt fostervatten
  • Onormal tillväxt av mikroorganismer i underlivet är en känd riskfaktor när det gäller förtidsbörd. Det kan handla om urinvägsinfektion, bakteriell vaginos eller gonorré

Det finns inga säkra belägg för att antibiotikabehandling fördröjer förlossningen. En del studier visar att det är så, andra kan inte visa det. Troligt är ändå att antibiotika kan fördröja förlossningen vid PROM men om kvinnan har intakta fosterhinnor är nyttan av antibiotikabehandlingen mer osäker. Orsaken till att man är mer osäker på dess verkan om fosterhinnorna är intakta är att om förlossningen börjar i förtid men utan vattenavgång så är det flera krafter som satts igång. Livmoderns sammandragningar har startat och cervix har börjat öppna sig, detta är krafter som antibiotika inte kan hejda. Det finns inte heller några säkra bevis för att intervallet mellan vattenavgången och förlossning påverkar risken att drabbas av infektioner.