Sverige har i och med EU-medlemskapet kompletterat lagstiftningen med föreskrifter som behandlar den gravida kvinnans arbetsmiljö.

I företagens miljöarbete ska man ta hänsyn till gravida kvinnor när man gör allmäna riskbedömningar. Man ska också göra individuella bedömningar tidigt i graviditeten eftersom förekomsten av en riskfaktor inte betyder att den alltid medför en reell risk. I första hand ska man vidta åtgärder för att förbättra arbetsmiljön. I andra hand kan det bli aktuellt med omplacering av kvinnan. I tredje hand, om det inte går att lösa arbetsmiljöproblemen på ett tillfredsställande sätt får man lösa det genom ledighet enligt lagen om allmän försäkring. Om man är berättigad till havandeskapspenning beslutas av Försäkringskassan.

Arbetsmiljöfaktorer som ska bedömas är bl.a. sådana som orsakar stötar eller rörelse av något slag som kan vara skadligt, fysiskt eller psykiskt ansträngande arbetsuppgifter, arbetsmiljöer där strålning sker samt arbetsuppgifter där man hanterar biologiska eller kemiska ämnen som kan påverka kroppen och fostret. Gravida och ammande kvinnor ska ha tillgång till vilrum. Förbjudna arbeten vid graviditet, enligt särskilda föreskrifter, är blyarbete, gruvarbete under jord, dykeriarbete, vissa biologiska ämnen (AFS 1997:12) samt rök- och kemdykning.