Kopare (1994) visar att det finns ett starkt samband mellan förlossningsrädsla och allmän ångest. Var fjärde kvinna är rädd för förlossningen och lite mer än var tjugonde har väldigt stark ångest. Kopare visade också att rädslan att inte veta hur man föder ut barnet inte hade något samband med annan ångest under graviditeten. Studien visade också några faktorer som kan späda på kvinnors rädsla för förlossningen:

 • andra mödrars berättelser
 • otillräckliga kunskaper om förlossningsprocessen
 • egna erfarenheter av tidigare förlossningar
 • massmedias bild av förlossningar

Mödrar med högre utbildningsnivå upplevde i allmänhet mindre ångest än andra blivande mödrar. Besök på mödravårdscentralen ökade ångesten hos många.

Ofta finns det bakomliggande faktorer till att en kvinna känner rädsla inför den stundande förlossningen. Några av de faktorer som ökar risken att man ska utveckla förlossningsrädsla är:

 • depression eller depressiva symtom
 • stark oro kanaliserad som rädsla inför förlossningen
 • traumatiska livshändelser i samband med graviditeten
 • konfliktfylld graviditet, stark ambivalens
 • problem i parrelationen
 • övervärderad graviditet pga tidigare missfall, förlust eller infertilitetsproblematik
 • ätstörningar
 • missbruk eller att man varit utsatt för fysiskt våld

Att förstå det sammanhang där man befinner sig underlättar för de flesta människor och gör även svåra situationer hanterbara. KASAM (Känsla av sammanhang) beskriver människors förmåga att hantera mer eller mindre ohanterbara situationer. Även om detta är mycket teoretiskt så kan man ha hjälp av att fundera över de frågor som kan kopplas till KASAM:

 • Begriplighet: Förstår du födelseprocessen? Vad händer med din kropp under förlossningen och varför?
 • Hanterbarhet: Har du resurser att möta krav och stimuli inför, under och efter födandet? Kan du sålla bland intryck och rikta din koncentration mot det som händer med din kropp? Tror du att prövningar nu liksom förr kommer att ordna sig eller känner du att du in i födandet som en passiv figur?
 • Meningsfullhet: Vad är det för mening att föda barn? Vill du över huvud taget ha barn? Hur ser du på livet och dess förutsättningar? Är det värt att engagera sig i ett barn och ge sig hän i en förlossning? Är utmaningar att välkomna snarare än bördor som man mycket hellre vore förutan?

Oavsett vilka svar du ger på frågorna ovan är det viktigt att kunna känna tillit och förtroende till barnmorskan och övrig personal på förlossningsavdelningen. Både under graviditeten och under själva förlossningen har miljön stor betydelse. Lugn och ro både för kropp och själ gör det lättare att ge sig hän och koncentrera sig på förlossningsarbetet.