Planerat kejsarsnitt i stället för vaginal förlossning har börjat diskuteras med jämna mellanrum och rätten att välja förlossningssätt ses i vissa fall som en kvinnlig rättighet. Så enkelt är det nu inte ? inte än i alla fall.

Till att börja med försöker man finna sätt att lugna en kvinna som är orolig. Ofta handlar oron inte bara om förlossningen utan även om barnet verkligen lever inne i magen eller om man själv är fullt frisk. Enstaka välplanerade specialundersökningar såsom ultraljud eller fostervattenprov kan lugna kvinnan men dessa undersökningar får inte ersätta den personliga kontakten med en barnmorska.

Att bearbeta sin rädsla

Några tips till den som känner oro eller rädsla inför förlossningen är att fundera över vilket det värsta tänkbara scenariot resp. det bästa tänkbara skulle kunna vara, det rimliga ligger troligen någonstans mitt emellan. Att sätta sig ner och skriva en förlossningsplan kan vara till hjälp när man kommit en bit på väg, planen bör förankras hos barnmorska och obstetriker. Planen måste vara realistisk och inte lova mer än någon i personalen kan hålla. När man skriver en förlossningsplan måste man vara införstådd med att saker kan ske utanför planen och som gör att man måste vidta åtgärder som man inte skulle önska innan förlossningen.

Igångsättning som alternativ till kejsarsnitt

Ett sätt att föda vaginalt samtidigt som man känner att förlossningen sker under noggrann kontroll kan vara igångsättning. En igångsättning som går bra gör ofta att kvinnan kommer över sin förlossningsrädsla samtidigt som kvinnan vet att det finns en viss beredskap för kejsarsnitt om det skulle behövas. Kejsarsnitt på indikationen förlossningsrädsla är en extrem åtgärd som man försöker undvika i möjligaste mån men som ändå har en given plats i svåra fall av förlossningsrädsla.

Har jag rätt att kräva kejsarsnitt?

Alla patienter har enligt lag rätt att vägra en åtgärd som ordinerats av läkare men man har enligt samma lag inte rätt att kräva en behandling som går emot läkarens övertygelse. Sjukvårdpersonalen ska om möjligt planera vården i samråd med patienten. Det går alltså inte att kräva att föda med kejsarsnitt om läkaren anser att det är bättre för kvinnan och barnet med en vaginal förlossning, däremot måste läkaren samråda med kvinnan och försöka hitta sätt som gör att båda kan acceptera lösningen. Det finns flera etiska principer som ligger till grund när man planerar vård där läkarens och kvinnans önskemål kolliderar.

  • autonomiprincipen: informerat samtycke från kvinnan inför valet av förlossningsväg
  • nyttoprincipen: medicinska och psykologiska risker för mor och barn ska vägas mot fördelarna
  • rättviseprincipen: olika villkor och vård på olika sjukhus kan göra att det blir orättvisa skillnader i vården
  • kostnadseffektivitetsprincipen, om resultaten är lika bra bör den billigaste behandlingen väljas

I praktiken innebär det att om man har gått på Aurora-/Anima-/Klara-/stödsamtal och fortfarande önskar föda med kejsarsnitt så anser läkarna oftast att det är den bästa lösningen.