Förlossningsrädsla är inget nytt fenomen även om det kanske röner större intresse än för några år sedan. Man har börjat tala mer öppet om rädslan och man talar om den på ett nytt sätt. Tidigare talade man om en mer komplex oro och ett mer allmänt psykiskt lidande. I början av 1980-talet visade studier att ungefär 20% av de gravida var rädda inför förlossningen och 6% bar på en invalidiserande ångest. Rädslan hade, och har, till stor del sin grund i:

  • brist på förtroende och tillit att få adekvat hjälp
  • en känsla av otillräcklighet psykiskt och fysiskt att medverka i födelseprocessen
  • rädsla/skräck att barnet eller modern inte skall överleva förlossningen
  • skräck för kontrollförlust
  • rädsla för smärta

Nyare studier har visat att det finns ungefär samma rädslor hos förstföderskor som hos omföderskor och hos omföderskor är rädslorna ungefär desamma oavsett om tidigare förlossningar obtetriskt sett varit normala eller komplicerade förlossningar. Däremot bar de som varit med om en komplicerad förlossning på större rädslor än övriga kvinnor.

Det är naturligt att kvinnan undrar över framtiden under graviditeten. Hon undrar över barnet, föräldraskapet, hur arbetet ska påverkas av föräldraskapet och andra saker hon tror kan beröras. För en del kvinnor är detta mer eller mindre en omedveten process medan den ytterst påtaglig för andra. Under slutet av graviditeten upptar oron för förlossningskomplikationer och att barnet ska skadas en allt större del av fantasierna. Man oroar sig för att man inte ska klara smärtan, att barnet ska vara dödfött, att man ska vara så trång att barnet fastnar o.s.v. Även om man aldrig kan förbereda sig på allt som kan hända under en förlossning är det viktigt att kvinnan får utforska och smälta olika scenarier.

Ångesttillstånd eller ångestsyndrom är den psykiatriska beteckningen på sjukliga tillstånd där en känsla av rädsla ingår som en viktig del. Förlossningsångest respektive förlossningsskräck låter dock i allmänhet allt för dramatiskt varför man i allmänhet föredrar att kalla det förlossningsrädsla. Förlossningsrädsla är inget nytt fenomen men tidigare talade man mer om en komplex oro och ett allmänt psykiskt lidande.

May ger exempel på en kvinna med förlossningsrädsla. Hon hade ångest på grund av bortträngda skuldkänslor för graviditeten. Denna ångest visade sig som förlossningsrädsla. Att erkänna ångesten skulle ha utgjort ett hot för hennes psykologiska försvarsstrategier och hon hade hamnat i en mer djupgående konflikt med sig själv.

Graviditeten är en period i kvinnans liv då hennes KASAM, känsla av sammanhang, sätts på prov och hennes förmåga att hantera tankarna på den stundande förlossningen beror på hur stark hennes KASAM är.

  • Begriplighet: att ha förståelse för och kunskap om födelseprocessen
  • Hanterbarhet: att ha resurser att möta krav och stimuli inför, under och efter födandet
  • Meningsfullhet: att se meningen med att föda barn och att ha barn, synen på utmaningar

Det är viktigt att kvinnan känner tillit och förtroende inför förlossningen, det är också viktigt att hon känner att hon kan förbereda sig i en lugn miljö.