Innan mödravården byggdes ut träffade kvinnan oftast barnmorskan först vid förlossningen i den mån de inte träffades när andra kvinnor skulle föda. Under första halvan av 1900-talet arbetade man för att förbättra standarden och hälsotillståndet för alla medborgare. Medicinalstyrelsen lade fram förslag på mödrahälsovården 1935. Allt fler kvinnor började föda på sjukhus. Tillsammans innebar detta att mödra- och barnadödligheten minskade drastiskt. Under 1950- och 60-talen byggdes mödravården ut och på 70-talet drogs nationella riktlinjer upp, föräldrautbildningen förändrades under 80-talets början från att vara en ren förlossningsförberedande kurs, ofta benämnd psykoprofylaxkurs med gymnastik och andningsträning som största inslag, till att bli mer föräldraförberedande och rikta sig till både kvinnan och mannen.