Syftet med föräldrautbildningen är att öka kunskapen, skapa möjlighet till kontakt och gemenskap samt skapa förutsättningar till medvetenhet om och påverkan av förhållandena i samhället. Enligt Barnomsorgsgruppen (BOG) är det bäst om föräldragrupperna inte är större än 12 deltagare och att samma grupp träffas 8-10 gånger under graviditet och nyblivet föräldraskap. En viktig anledning till att grupperna inte ska vara större och att samma personer träffas samtliga gånger är att deltagarna lättare ska kunna knyta kontakter med andra i samma situation.

Dåliga kunskaper om vad som händer under förlossningen bidrar till dåliga upplevelser av förlossningen, ju bättre förberedd man är desto större chans till en bra förlossningsupplevelse. Det bästa är om man kan anpassa utbildningen så att varje individ får den kunskap hon och han behöver. Blivande föräldrar tycker det är viktigt att de får den information de efterfrågar. Det som prioriteras högst av blivande föräldrar är information om vad som händer under förlossningen, föräldraskap, smärtlindring under förlossningen och komplikationer vid förlossningen. Det är också viktigt för de blivande föräldrarna att få tillfälle att prata med andra deltagare i gruppen och knyta kontakter.

Vad är en föräldragrupp?

Föräldragrupperna är en chans för blivande föräldrar att träffa andra som väntar barn ungefär samtidigt. Hur de utformas är olika. På en del, större, platser utformas de som föreläsningar inför stora grupper och på mindre orter är det följaktligen mindre grupper där man snarare samtalar. Vissa större orter anordnar särskilda ”pappagrupper” som är reserverade enbart för män.

Vilka är det som får gå?

Alla par som väntar barn inbjuds till föräldragrupperna. Bland förstföderskorna är uppslutningen nära 100% och så många som 20% av omföderskorna går den erbjudna utbildningen. Om man inte vill gå i en grupp tillsammans med andra kan man få enskild föräldrautbilning, detta gäller t.ex. vid

 • språksvårigheter
 • kulturella skillnader
 • en del svenska kvinnor som inte vill eller kan delta i grupp

Vad händer på föräldragruppen?

Ofta är det så att grupperna träffas ett par timmar cirka 6 gånger och då är det för det mesta inlagt i slutet av graviditeten. Eftersom det är så olika hur grupperna utformas så är det svårt att säga exakt vad som tas upp, delvis beror det också på de blivande föräldrarna vad som diskuteras, men här följer några exempel:

 • psykoprofylax/avslappning
 • parrelationen
 • samlevnaden
 • föräldrarollen
 • även information/utbildning inför förlossningen
 • amningen
 • pappans roll

Föreläsningarna kan rikta sig till olika grupper av människor:

 • omföderskor
 • unga mödrar/föräldrar
 • ensamstående mödrar
 • tvillinggrupper
 • kvinnor som skall sectio-förlösas etc
 • invandrare

I utbildningen brukar ett besök vid någon kvinnoklinik ingå.