Petidin är ett morfinliknande preparat som påverkar smärtimpulserna i centrala nervsystemet. 1996 använde 30-35% petidin vid förlossningen men användningen har minskat markant på senare år. Petidin kan ges var fjärde timma eller kopplas till en pump som kontinuerligt pumpar en viss mäng av medlet.

Fördelar med metoden är att det kan förbättra ett redan aktivt värkarbete.

Nackdelar med petidin är att det går över till barnet, det har lång halveringstid och tar lång tid på sig att gå ur kroppen, det har längre halveringstid hos barnet, genomblödningen i moderkakan blir sämre, vanligt med andningspåcerkan hos barnet, barnet har sämre färg och lägre pH-värde när det föds, påverkar temperaturregleringen hos barnet, sug- och ätbeteendet störs under de första timmarna efter förlossningen, sänkt vakenhetsgrad hos barnet liksom ökad irritabilitet, kvinnan kan bli dåsig och illamående.