Alla uppgifter om graviditeter och födslar läggs in i MFR, Medicinskt födelseregister, för att det ska gå att göra uppföljande statistik. I registret sparas information om alla graviditeter som lett fram till förlossning, information om förlossningen och nyföddhetsperioden. MFR ska utgöra underlag för analys av risker för kvinnan och barnet under graviditet, förlossning och nyföddhetsperioden samt ge statistik för allmän samhällsinformation. En annan uppgift för MFR är övervakning av fosterskador, sjukdomsmönster och dödlighet samt sjukvårdsrutiner.

De uppgifter som lagras i MFR är individrelaterade uppgifter om tidigare graviditeter, klinik, graviditetslängd, förlossningssätt, diagnoser hos mor och barn, operationer, smärtlindring, barnets kön, vikt, längd och huvudomfång, tillstånd vid födelsen, mm. De uppgifter som förs i de journaler som används inom mödra hälsovård, förlossningsvård och nyföddhetsvård utgör grunden för MFR. Eftersom underlaget förändrats vid flera tillfällen har också registerinnehållet förändrats.

Samtliga förlossningskliniker i landet deltar och bortfallet varierar mellan 0,5 och 1,5% per år. Bortfallet utgörs av de graviditeter som inte avslutas med att ett levande barn föds och där barnet föds under nyföddhetsperioden. Resultat och sammanställningar publiceras bl.a. I Statistik-hälsa och sjukdomar och EpC:s egen rapportserie.