En studie gjord på ett sjukhus i USA visade att kontinuerligt stöd under förlossningen minskade risken för kejsarsnitt från 18% normalt till 8% med doula. Behovet av epiduralbedövning var mindre liksom användningen av värkstimulerande medel, förlossningens längd, tid på BB och feber hos kvinnan efter förlossningen.

En annan studie jämförde vanliga förlossningar med förlossningar där kvinnan hade kontinuerligt stöd genom förlossningen. I de fall där kvinnan hade stöd var förlossningarna snabbare (1,64 timmar kortare), behovet av smärtlindring var mindre liksom behovet av värkstimulerande medel, dessutom minskade behovet av tångförlossning och kejsarsnittsförlossning.

En undersökning i Mexico visade att psykosocialt stöd av en doula under förlossningen har en positiv effekt på hur lång tid förlossningen tar och hur kvinnan klarar av amningen. Det har inte lika stor inverkan på vilken typ av medicinska ingrepp som måste göras. Detta kan bero på kulturella skillnader jämfört med länder där man visat att det gör skillnad. Sådant som sjukhusrutiner, kulturell bakgrund eller doulans profil kan påverka resultatet men undersökningen slår ändå fast att doulan spelar en viktig roll som stöd för den ammande mamman.

En annan mexikansk undersökning visade att kvinnor med en doula närvarande fick mer positiva upplevelser av sina förlossningar. De kände att de fick bättre information om skeendena och att de förstod dem bättre. Största skillnaden med doula jämfört med utan doula var att kvinnora med doula kände att de hade större kontroll över förlossningen och sig själva.

Effekterna av närvaron av en dolua under förlossningen studerades av en amerikansk forskargrupp. Studien gjordes på friska förstagångsgravida kvinnor i Guatemala. Urvalet av mödrar till de båda grupperna (med doula resp. kontrollgruppen) var slumpmässigt men en högre grad av påföljande perinatala problem (kejsarsnitt, mekoniumaspiration m.m.) hos kvinnor utan stöd gjorde att man var tvungen att ta ut 103 kvinnor till kontrollgruppen och 33 kvinnor till doula-gruppen för att få ihop 20 kvinnor med okomplicerade förlossningar till varje grupp. I den slutliga studien visade det sig att tiden från inskrivning till det att kvinnan förlöstes blev kortare i doula-gruppen än i kontrollgruppen (8,8 timmar mot 19,3 timmar). Kvinnor som hade en person närvarande efter förlossningen var mer vakna efter förlossningen, log mot sina barn mer och pratade med sina barn i högre grad än mördarna i kontrollgruppen. Slutsatsen blev att det kan finnas fördelar av att ha en person närvarande under hela förlossningen.

Tolv individuella, slumpmässiga, studier har jämfört behovet av ingrepp under och efter förlossningen vid förlossningar med respektive utan doula närvarande. Tre metaanalyser med olika ansatser gjordes på de kliniska studierna. Känslomässigt och fysiskt stöd har en markant påverkan på den tid en förlossning tar, det minskar behovet av kejsarsnitt, det minskar behovet av användning av sugklocka respektive förlossningstång, behovet av oxytocin och smärtlindring minskar.

De kvinnor som haft en doula med vid förlossningen anser i allmänhet att förlossningen gått lättare än kvinnor som inte haft en doula närvarande. Det stöd den blivande fadern kan ge verkar inte ha riktigt lika stora obstetriska fördelar.

Åtta av de tolv studierna visar tidiga eller sena psykosociala fördelar med doulastöd. Bland de tidiga fördelarna kan nämnas minskad oro, positiva känslor om förlossningsupplevelsen och ökad amningsfrekvens. Några av de fördelar som märks först lite senare är att depressioner minskar, ökat självförtroende, förbättrad amning samt ökad känslighet hos mödrarna för deras barns behov. Resultatet av dessa tolv studier visar att doulans stöd är en viktig komponent vid förlossningen.