Israel är ett ungt land där många kulturer samlas runt judendomen i första hand men eftersom många heliga platser för andra religioner också finns där består Israel av en mix av kulturer och religioner som styr synen på barnafödande.

  • En israelisk studie gjord på judiska kvinnor och beduinkvinnor visade att det finns skillnader i hur man upplever förlossningssmärtan beroende på vilken kulturell bakgrund man har. Även hur många barn man fött tidigare i livet spelar roll för hur man upplever förlossningssmärtan.
  • Etiopiska, judiska, kvinnor föder i allmänhet fler barn än israeliska judinnor. Etiopiska kvinnor led oftare av hypertension, högt blodtryck medan israeliskor oftare led av diabetes mellitus. Israeliska kvinnor drabbades oftare av PROM (för tidig vattenavgång) medan etiopiska kvinnor oftare födde för tidigt och oftare hade meconium i fostervattnet. I stort sett är skillnaderna mellan de båda grupperna mycket små och den enda skillnaden som kunde kopplas till kulturella skillnader var de etiopiska kvinnornas höga blodtryck.