En amerikansk studie gjord på svarta kvinnor som förlorat sina barn i samband med förlossningen och där dessa barn haft låg födelsevikt visade att faktorer som påverkar födelsevikten är vården på MVC, alkoholism, rökning, högt blodtryck, tidigare dåligt utfall vid förlossningar samt den sociala statusen. Andra faktorer som bidrog var utsatthet för våld, svagt socialt skyddsnät och dåliga preventivmedel. Tre fjärdedelar av kvinnorna var ogifta vid förlossningen och många kvinnor var bittra över det ointresse deras män visade. Många av dessa kvinnor känner hopplöshet, kraftlöshet och meningslöshet.