Att leva som öppet homo- eller bisexuell kan vara oerhört påfrestande. Man ses som en obetydlig minoritet samtidigt som man sticker ut och drabbas av fördomar och hot.

Lesbiska kvinnor utsätts för speciella problem i sina möten med samhället och vården. Ibland kan det vara viktigt att bli synliggjord att man inte bara är kvinna utan även lesbisk just därför att man tillhör en speciellt utsatt grupp i samhället och kan bära på erfarenheter som påverkar på ett eller annat sätt. Det kan handla om att sociala resurser, att inte känna att man hör hemma i sitt sociala sammanhang eller att man upplever att det finns barriärer i kontakten med vården som måste övervinnas. De risker det kan medföra för kvinnan är bland annat att hon är mer utsatt för hot om våld än andra kvinnor. Hon kan också vara mer utsatt för risken att drabbas av vissa cancerformer (sådana som är relaterade till att man inte fött barn), HIV/AIDS eller drogberoende vilket är viktigt att vara medveten om ifall hon söker hjälp för andra problem eftersom dessa kan vara bakomliggande orsaker.

Alla kvinnor har en bild av hur de ska vara som mammor, hur den ser ut beror inte på sexuell läggning utan kvinnor tar till sig förebilder och krav från samhället i sitt sätt att se på moderskapet. Samtidigt som det finns flera likheter mellan heterosexuella mammor och lesbiska mammor så finns det dock en del skillnader. Även om likheter och skillnader gäller för en större andel så är det viktigt att komma ihåg att det alltid finns variationer åt alla möjliga olika håll.

Till det som är gemensamt hör sådant som att värdera sitt föräldraskap och att vilja sträva efter att låta barnet växa upp till en självständig person. På andra sätt skiljer det ganska mycket. Lesbiska föräldrar tycker till exempel inte det är lika viktigt att forma barnet in i givna mallar men istället känner många lesbiska sociala mammor att de måste rättfärdiga kvaliteten i sitt föräldraskap. Lycka är många gånger viktigare för lesbiska föräldrar medan identitetsutveckling är mindre viktigt än för heterosexuella föräldrar. Eftersom det i allmänhet är svårare för lesbiska att bli föräldrar har de ofta tänkt igenom föräldraskapet och motiven till att skaffa barn mer noga än heterosexuella föräldrar, deras önskan att ha barn är därmed också större. I allmänhet delar lesbiska kvinnor mer på föräldraskapet än heterosexuella föräldrar och det är mer sällsynt med konflikter gällande föräldraskapet jämfört med biologiska föräldrapar.

Ungefär hälften av kvinnorna i en belgisk studie såg sin familj som en två-moder-enhet medan andra halvan såg sin familj som en mamma med partner och delat ansvar för barnet. I en amerikansk undersökning var det vanligare att barnet hade en nära relation till den biologiska mammans släktingar än till den andra mammans. Enligt en annan belgisk studie har båda mammorna i ett lesbiskt förhållande lika nära kontakt med barnet till skillnad mot ett heterosexuellt förhållande där pappan oftast har en mer distanserad kontakt med barnet.