Det finns inga säkra samband mellan infektioner och cancer hos barn. Barn som utsatts för mässlingen runt födelsen skulle möjligtvis kunna löpa lite större risk att drabbas av Hodgkin’s sjukdom enligt en studie där man tittat på infektionssjukdomar i samband med födelsen och utvecklandet av olika cancerformer upp till 15 års ålder. I övrigt har man inte funnit några samband alls.