I denna bok berättar psykologen Alicia Lieberman om små barns känslor, temperament och relationer utifrån sin goda förtrogenhet med moderna utvecklingspsykologiska teorier och sin egen långa erfarenhet av arbete med små barn och deras föräldrar. I boken finns många handfasta råd till föräldrar och andra som lever och arbetar med barn mellan ett och fyra år. Många vardagssituationer i småbarnslivet behandlas, som att sitta på pottan, bli lämnad och hämtad på dagis, få ett syskon m m. Läsaren får också råd om hur man kan hjälpa barn i verkligt svåra situationer, t ex vid en skilsmässa.

Liebermans utgångspunkt är att små barn endast kan utvecklas till självständiga och kompetenta människor om de har en nära relation till ett begränsat antal betydelsefulla och älskade personer i den närmaste omgivningen. Utifrån denna trygga bas kan barnet bejaka sin lust att utforska världen och utveckla sina färdigheter.

Lieberman visar på att små barn är olika redan från födelsen och därför behöver olika omhändertagande. Det finns blyga barn och orädda barn, lugna barn och livliga barn etc. Det enda som inte finns är standardbarnet ? annat än som konstruktion i läroböcker i utvecklingspsykologi.

Ett annat viktigt perspektiv som Lieberman lyfter fram är barns behov av ledning och uppfostran. Föräldrarna och de andra viktiga vuxna i barnets värld måste som erfarna och mogna människor ta sitt ansvar och sätta gränser, givetvis utan att kränka barnet.

Översättning Per Rundgren

Alicia F Lieberman är psykolog vid University of California med en lång forskargärning bakom sig. Hon har haft ett nära samarbete med flera av förgrundsgestalterna inom olika inriktningar av barnpsykologin, bl a Selma Fraiberg. Hon har också lång erfarenhet av kliniskt arbete med små barn och deras föräldrar.