När barnet föds för tidigt ger viktig information till föräldrar, vårdpersonal och alla andra som kommer i kontakt med för tidigt födda barn. Det är viktigt att också föräldar har kunskap om dessa, så de lättare kan ta del av vården och behandlingen av sitt eget barn. Att föräldrar och andra närstående hjälper till vid kuvösen, har visat sig vara ovärderligt för barnets medicinska framsteg.

I Sverige föds varje år omkring 5000 barn för tidigt. De flesta av dessa barn har i dag få medicinska problem. De allra minsta måste emellertid genomgå en långvarig sjukhusvistelse, innan de kan klara sig på egen hand.
Problemen med för tidig födsel är detaljerat och pedagogiskt beskrivet. Vi får följa med i hur barnet utvecklas. Behandlingssätt och -principer gås grundligt igenom. Denna bok fyller ett stort tomrum i vården av för tidigt födda barn.