Denna bok har i tidigare upplagor utgivits under titeln Barn och föräldrar. Då boken nu med denna upplaga utkommer under titeln Barn- och föräldrarätt har framställningen inte endast förts à jour utan även något utvidgats och omredigerats. Boken tar upp frågor om fastställande och hävande av föräldraskap, adoption och om barn genom assisterad befruktning, varvid bl. a. i juni 2005 genomförd lagstiftning om homosexuella pars rätt till sådan befruktning behandlas. Vidare tas frågor om vårdnad, underhåll och förmynderskap upp. I det avslutande kapitlet behandlas frågan om ofödda barns rätt, varvid bl. a. sådana frågor som moderns arbetsmiljö under graviditeten, fosterdiagnostik och stamcellsforskning berörs. Boken är avsedd för den grundläggande juristutbildningen i familjerätt men är även till nytta för praktiskt juridiskt verksamma och för andra som önskar kunskaper på barn- föräldrarättens område. Barn- och föräldrarätt och andra titlar på Iustus Förlag, bl. a. Äktenskap Samboende Partnerskap, Testamentsrätt och Arvsrätt ger sammantagna en redogörelse för hela familje- och successionsrätten.