Det finns några åtgärder som man kan vidta för att minska risken för PSD:

  • Avstå från att röka
  • Låt spädbarnet sova på rygg
  • Amma om det är möjligt
  • Se till att barnet är lagom varmt och kan röra sig

Dessutom verkar napp ha en något skyddande effekt mot PSD men kan istället ha negativ effekt på amningen.

Barn som sover på mage löper ännu större risk för PSD om de sover på madrass av naturfiber, är lindade, sover i ett varmt rum och barn som nyss varit sjuka. Sover barnet inte på mage spelar dessa faktorer ingen större roll.

Vilka riskfaktorer som påverkar dödligheten i PSD är inte helt klart även om det finns många teorier. Trots att antalet fall med PSD minskat så är det många faktorer som fortfarande är desamma som tidigare enligt en brittisk studie. Bland annat så är risken för PSD minst under de första levnadsveckorna och efter sex månaders ålder med en topp mellan fyra och sexton veckor då risken för PSD är som störst. PSD är vanligare bland pojkar, barn med låg födelsevikt och för tidigt födda. Låg ålder hos mamman är en annan riskfaktor. Av någon anledning verkar det vara vanligare om det finns ett äldre syskon som varit dödfött eller dött i PSD. De flesta dödsfallen inträffar under nattsömnen.

Klart är däremot att magläge och rökning är de absolut största riskfaktorerna. Att kvinnan fött många barn och flerbörd (tvillingar eller fler) är andra faktorer som kan förknippas med PSD men som troligen inte är enda orsaken. En studie gjord i mitten av 1990-talet visade att risken att dö i PSD var tre gånger så hög under vintern jämfört med sommaren. Risken var störst upp till 90 dagars ålder. Enligt en amerikansk studie är magläge, mjuk bädd, kudde och att dela säng med andra än föräldrarna viktiga riskfaktorer för PSD.

I en brittisk studie där man jämför siffror från innan rekommendationerna kom med siffror något år efter det att man gått ut och informerat föräldrar visade att andelen barn som lades på mage minskade från 60% till 28%. Nästan hela minskningen i dödsfall kunde relateras till denna förändring. Tidigare var det vanligare att barn dog i PSD under vintern, den skillnaden raderades ut efter förändringen. Innan förändringen stod pojkar för en större andel av dödsfallen än flickor, efter förändringen blev detta ännu tydligare. Andra faktorer som framträdde tydligare var också rökning och flaskmatning när risken för överhettning i sängen minskade.

Innan de nya rekommendationerna om ryggläge, amning o.s.v. kom gjordes studier som visade att det var vanligare att barn som dog i PSD låg på mage, var varmt omstoppade och låg varmt hela natten. Särskilt tydligt var det hos barn som var äldre än 70 dagar (10 veckor) gamla.

Studier gjorda i sömnlaboratorier har visat att rökning under graviditeten, lugnande medel, sova på magen, hög värme och täcke över ansiktet påverkar spädbarnet så att det får svårare att vakna spontant medan amning och napp påverkar barnet så att det lättare vaknar till.

En kinesisk studie gjord utifrån svenska data visade att PSD är relaterat till att mamman fött flera barn tidigare, mamman rökt under graviditeten och ensamstående mammor. Sedan kampanjen att bland annat låta barnen sova på rygg genomfördes blev rökningen som riskfaktor ännu tydligare ? före var risken dubbelt så stor om mamman rökte medan risken numera är mer än fyra gånger så stor. Det betyder inte att det är riskfritt att lägga barnen på mage för att sova utan att risken minskar ytterligare om mamman lyckas sluta eller minska sin rökning.

Kanske är man ändå gåtan på spåren. En studie av svenska barn som dött oförklarligt innan de fyllde ett år visade att en del av dödsfallen kan förklaras med hjärt-kärlmissbildningar. En annan studie har kommit fram till att AD-dropparna kan vara viktiga för att minska risken för PSD, risken ökade för barn som inte fått extra A-vitamin.