Begreppet ”Plötslig spädbarnsdöd” (PSD) har funnits sedan 1971 och betecknar oförklarliga dödsfall hos spädbarn. Begreppet används när man inte hittat någon annan dödsorsak och är den vanligaste dödsorsaken bland spädbarn som är äldre än en månad. Ca 40 per 100 000 födda dör av något av dessa oförklarliga skäl men antalet har stadigt minskat under 90-talet och början av 2000-talet. 1995 avled 41 barn, jämfört med 146 barn 1990. Av någon anledning är det vanligast att pojkar drabbas av plötslig spädbarnsdöd.

Från början av 1970-talet och fram till början av 1990-talet ökade antalet barn som dog i plötslig spädbarnsdöd, PSD eller SIDS i Skandinavien och på andra håll i världen. Från slutet av 1970-talet fram till slutet av 1980-talet dubblerades andelen dödsfall i PSD (från 0,51 per 1000 åren 1975-77 till 0,93 per 1000 åren 1985-87).

En förändring som associeras med ökningen är att det i början av 1970-talet kom rekommendationer om att barnen sov bättre på mage. Sedan man införde kampanjen där man istället bland annat rekommenderar ryggläge för att få ner antalet dödsfall är nu siffran nere på samma nivå som 1973. I en studie för att finna orsakerna till förändringarna fann man att:

 • hög andel dödsfall under helger under 1970- och 1990-talen
 • stora säsongsvariationer under 1980-talet
 • andelen unga mammor minskade från 14% till 5%
 • sammanboende med fadern var lika vanligt under 1990-talet som under 1970-talet

Sådant som förändrats från 1970-talet och fram till 1990-talet var:

 • tendensen att föda flera barn var vanligare
 • bättre tillgång till neonatalavdelningar
 • låg födelsevikt var vanligare
 • prematuritet var vanligare
 • flerbarnsgraviditeter var vanligare

Livshotande företeelser var ungefär de samma på 1970-talet och 990-talet förutom att trafikolyckor med dödlig utgång minskade från 10% till under 2%

Kampanjen att få kvinnor att undvika rökning tidigt i graviditeten och efter förlossningen minskade risken för PSD markant. Vad som däremot inte verkade påverka resultatet var:

 • kvinnans ålder
 • antalet barn kvinnan fött
 • barnets storlek i förhållande till graviditetslängd

Medianåldern vid dödsfallet minskade under 20-årsperioden från 90 till 60 dagar.

I en svensk studie från slutet av 1990-talet där man jämförde föräldrars attityder till de råd som gavs för att förhindra PSD fann man att andelen barn som fick sova på mage minskat från 72% till 15% jämfört med tiden innan råden gick ut till föräldrar. 70% ammade sina barn, 18% rökte och 23% sov tillsammans med sina barn. Det var vanligare att kvinnor som valde att låta sina barn sova på mage inte heller följde andra råd och rekommendationer, det var också vanligare att barn som sov på mage flaskmatades och utsattes för passiv rökning ? alltså exponerades de för flera riskfaktorer.

Att förlora ett litet barn som man nyss lärt känna är nog det svåraste en nybliven förälder kan vara med om. Det är också lätt att ge sig själv skulden för det som hänt trots att man gjort det bästa man kunnat. Då är det viktigt att man får tillfälle att bearbeta sin sorg och att man stöttar varann.