FNs barnkonvention antogs av riksdagen 1999. Nu har regeringen fattat beslut om att bli ännu bättre på att arbeta efter FNs barnkonvention. Regeringen har fattat beslut om en skrivelse ?Utveckling av den nationella strategin för att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter?. Den beskriver hur regeringen ska vidareutveckla den nationella
strategin för att förverkliga barnkonventionen i Sverige.

Viktiga delar i det fortsatta arbetet:
– Barnperspektivet i statsbudgeten bör göras tydligare.
– Riktlinjer för barnkonsekvensanalyser i utredningsarbetet ska tas fram.
– I regleringsbreven för 2004 till universitet och högskolor ställs krav på återrapportering om insatser för att öka kunskapen om barnkonventionen i olika utbildningar.
– Utveckla indikatorer för att mäta effekterna av gjorde insatser.
– Barnombudsmannen och Ungdomsstyrelsen samt Svenska kommunförbundet inbjuds till en diskussion om hur inflytande och delaktighet för barn och unga i kommunernas verksamheter och beslutsfattande kan utvecklas.
– Arbetet med informations- och utbildningsinsatser riktade till anställda i Regeringskansliet ska intensifieras och utvecklas.
– Det internationella samarbetet inom Nordiska Ministerrådet, Europarådet och EU ska vidareutvecklas.
– Barnkonsekvensanalyser ska göras vid statliga beslut som rör barn.
– Barn och unga är en viktig målgrupp för spridande av information om barnkonventionen.
– Kunskapen om barn och deras levnadsförhållande bör förbättras.
– Regeringen avser att göra en förstudie om möjligheterna att inrätta ett barnrättscentrum för barnkonventionsrelaterade frågor, samt initiera ett arbete för att få fram en svensk ?Implementation Handbook?.