Ett av alla ställningstaganden man ställs inför som nybliven förälder är huruvida man vill vaccinera sitt barn mot olika sjukdomar. Det blir allt vanligare att föräldrar väntar med att vaccinera barnet, inte minst på grund av larmrapporter om biverkningar som kommer med jämna mellanrum. De flesta larm bygger på studier med ett mycket litet urval och det finns inga säkra bevis.

De vaccinationer som ingår i vaccinationsprogrammet under första levnadsåret är difteri, stelkramp, kikhosta, polio och sjukdomar orsakade av Haemophilus influenzae typ b (Hib). Vaccinationen utförs när barnnet är 3, 5 och 12 månader gammalt.

  • Vanligt (ses hos minst en av 100 vaccinerade): Rodnad och/eller svullnad vid injektionsstället, feber under 38 grader, irritabilitet, diarré, kräkning, aptitlöshet. Dessa reaktioner är ofarliga och går i allmänhet över på några dagar. Rådgör gärna med BVC.
  • Mindre vanligt (ses hos minst en av 1 000 vaccinerade): Otröstlig gråt under flera timmar, feber som håller i sig eller når över 39 grader, kraftig svullnad/ rodnad. BVC eller sjukvård bör kontaktas för bedömning.
  • Sällsynt (ses hos minst en av 10 000 vaccinerade): Feberkramp, episod med slapphet-blekhet-slöhet, nässelutslag. Vid kraftig allmänpåverkan hos ett barn bör man alltid kontakta sjukvården omgående.

Vid 18 månaders ålder rekommenderas vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR). Många oroas över rapporter om att vaccinet kan orsaka autism eller tarmsjukdom, rapporterna har ofta brister och det finns inga säkra bevis för att det skulle vara så.

  • Vanligt (ses hos minst en av 100 vaccinerade): Reaktion som är en försvagad kopia av sjukdomen eftersom man ges levande men försvagade virus. Mest vanligt är feber och utslag 1-2 veckor efter vaccinationen. Enstaka barn kan få övergående lindrig ledvärk. En långvarig förstoring av lymfkörtlar i ljumsken eller armhålan på samma sida som injektionen kan förekomma. Barnen är inte smittsamma och besvären brukar försvinna inom några dygn.
  • Mindre vanligt (ses hos minst en av 1 000 vaccinerade): Lokala reaktioner, d.v.s. rodnad, svullnad och ömhet vid injektionsstället, förekommer men är i allmänhet lindriga och går över på några dagar.
  • Sällsynt (ses hos minst en av 10 000 vaccinerade): Feberkramper.
  • Mycket sällsynt (har rapporterats men i en frekvens som är lägre än 1/10 000): Lågt antal blodplättar (risk för blödningar), allergiska reaktioner. Mässlingsvaccin har i okontrollerade studier angetts medföra 1-4 fall av hjärninflammation per 1 miljon doser. Om detta skulle stämma, så blir alltså risken för hjärninflammation 1 000 gånger större vid mässlingssjukdom än vid vaccination.

Vid sex års ålder ges ytterligare en dos polivaccin.

Inför alla vaccinationer är det viktigt att berätta om barnet visat några symtom vid tidigare vaccinationstillfällen och det är viktigt att ta kontakt med BVC om barnet påverkas efter vaccinationen.