En del barn i förskole- och skolåldern har utsatts för traumatiska händelser. Denna bok är avsedd som ett hjälpmedel för såväl lekmän som specialister i mötet med barn som har upplevt traumatiska situationer.

En del barn i förskole- och skolåldern har utsatts för traumatiska händelser. De kan t.ex. ha upplevt en närståendes död, misshandel eller sexuella övergrepp, men barn kan även bli traumatiserade utan att själva vara direkt utsatta, t.ex. genom att bevittna svåra händelser. Om långvariga problem ska kunna förebyggas måste det finnas vuxna som ger barnen stöd för bearbetningen av det inträffade så att de kan bemöta, uttrycka och integrera de svåra händelserna i sina liv.

Denna bok är avsedd som ett hjälpmedel för såväl lekmän som specialister i mötet med barn som har upplevt traumatiska situationer. Författaren beskriver hur barnen reagerar under och efter de svåra händelserna samt ger handfasta råd och riktlinjer för hur man kan hjälpa och stödja. Boken innehåller många praktiska exempel som levandegör framställningen och konkretiserar de åtgärder som föreslås.

Boken är avsedd för grundutbildning och fortbildning av t.ex. lärare, förskollärare, fritidspedagoger, förskole- och skolpsykologer samt socionomer och personal inom barnhälsovården. Den vänder sig även till föräldrar och andra vuxna som behöver kunskap om barns reaktioner i samband med svåra upplevelser.