Det är ett känt fenomen att barn med autism går tillbaka i sin utveckling. Det är dock inte känt vad som orsakar denna tillbakagång. Ungefär hälften av barnen i verbal och ickeverbal kommunikation samt sociala funktioner men inte i motoriska färdigheter. Medelåldern för tillbakagången är 24 månader. När man studerat olika faktorer som mödrar kan påverka har man inte funnit några belägg för att modern på något sätt påverkat tillbakagången hos barnen.

Man har sett ett starkt samband mellan ärftliga faktorer och autism i barndomen, även miljöfaktorer under fosterstadiet tros kunna vara ha ett samband. Studier på enäggs- och tvåäggstvillingar antyder att genetiska faktorer är viktiga när det gäller utvecklandet av autism. Det finns också teorier om att det är dessa genetiska faktorer som ökar risken för att barnet ska drabbas av mekoniumaspiration lika väl som att det skulle kunna vara aspirationen som orsakar autismen. Några andra samband man sett är att modern röker dagligen tidigt i graviditeten, att modern är född utanför europa eller nordamerika, kejsarsnittsförlossning, litet barn, låg apgarpoäng efter fem minuter samt medfödda defekter. Man har inte sett något samband mellan autism och huvudomfång, diabetes hos modern, tvillingförlossning eller årstid för förlossningen. Pappans ålder kan påverka risken att barnet har autism. När man jämfört barn i syskongrupper har man funnit att barn som föds efter v42 löper högre risk för autism än sina syskon. Den enda könsspecifika skillnaden är att pojkar oftare kommer från större familjer än flickor. Perinatal stress är ytterligare en viktig faktor.

I Japan har 0,34% av barnen autism. Autistiska barn som ingått i studier där har oftare drabbats av mekoniumaspiratoriskt syndrom än andra barn.