Anal- eller faecesinkontinens, problem att hålla avföringen, orsakas ofta av att sfinktermuskeln runt anus spricker i samband med förlossningen. Ett vanligt symtom är att det är svårt att hålla gaser. För många kvinnor är detta ett stort problem som kan påverka det sociala livet. Många kvinnor som fått en sfinkterruptur lider av smärta och olust vid samlag. Större delen av de kvinnor som har problem med inkontinens efter förlossningen undviker också att söka hjälp för sina problem och två av fem upplever att de inte fått tillräcklig information om problemet innan de gick hem efter förlossningen.

Så gott som alla kvinnor som föder barn vaginalt spricker lite i underlivet. Ofta är sprickorna så små att de inte ens behöver sys. Förlossningstång och sfinkterruptur (spricka som går till slutmuskeln runt anus) är några av de största anledningarna till att kvinnor fick problem att hålla avföring och/eller gaser. De flesta skadorna i bäckenbotten uppstår i samband med den första vaginala förlossningen. Det är inte säkert att kejsarsnitt förhindrar skador om förlossningen väl har startat. Oftast sker de största sprickorna i samband med att barnet har behövt hjälp ut så man kan säga att ju färre och mindre ingrepp under förlossningen desto bättre.

Förlossningsställningen påverkar också risken att spricka. Att ligga på sidan och föda utgör minsta risken för sprickor i mellangården, två tredjedelar av födande kvinnor slipper sprickor om de ligger på sidan och föder. Att sitta på huk och föda utgör störst risk att spricka i mellangården, särskilt bland förstföderskor. Knästående och skydd genom att barnmorskan håller över mellangården när barnet föds minskar risken för sprickor hos förstföderskor medan massage ökade risken för sprickor.

Hur många som får analsfinkterruptur varierar mellan olika undersökningar. Uppskattningsvis drabbas 11-35% i någon mån efter första förlossningen och 3-12% efter andra förlossningen. Hur många av dessa som drabbas av faecesinkontinens (svårigheter att hålla avföringen) varierar än mer: mellan 0% och 68%. Att det varierar så mycket kan till exempel bero på att olika studier graderar skadorna olika eller använder allt för litet underlag för att kunna ge samstämmiga resultat. I en svensk studie fick 3% anal sfinkterruptur i samband med förlossningen. Största riskfaktorerna var förstföderska, hög födelsevikt, inget manuellt skydd av perineum, dålig översikt över mellangården, svullnad i mellangården, lång förlossning, utdraget utdrivningsskede, oxytocindrop, klipp, sugklocka och epiduralbedövning. Analinkontinens är framför allt förknippat med vaginal förlossning. Enligt vissa studier påverkas sfinktermuskeln i nästan var fjärde vaginal förlossning medan de är i stort sett obefintliga efter kejsarsnitt. Sfinktermuskeln påverkas vid nästan hälften av förlossningarna när sugklocka eller förlossningstång används men för den skull drabbas inte alla av inkontinens. I en norsk studie uppstod sfinkterrupturer vid 3,5% av förlossningarna. Av dessa uppgav 59% att de hade någon form av inkontinens i genomsnitt 2 år efter förlossningen. 9% hade problem utan att vara inkontinenta medan 42% hade medelsvåra till svåra symtom. I en kanadensisk studie hade 3% problem att hålla avföring och 25% hade problem att hålla gaser när tre månader hade gått efter förlossningen. Problem att hålla avföringen var vanligast bland kvinnor som fött vaginalt och fått ganska stora sprickor i mellangården under förlossningen.

Analinkontinens är framför allt förknippat med vaginal förlossning. Enligt vissa studier påverkas sfinktermuskeln i nästan var fjärde vaginal förlossning medan de är i stort sett obefintliga efter kejsarsnitt. Sfinktermuskeln påverkas vid nästan hälften av förlossningarna när sugklocka eller förlossningstång används men för den skull drabbas inte alla av inkontinens. Precis som när det gäller alla siffror som rör inkontinens så är troligen siffrorna när det gäller analinkontinens inte riktigt rättvisande eftersom det säkert finns de som avstår från att svara på frågor på grund av skamkänslor. Enligt en engelsk undersökning lider dock ca 2% av alla kvinnor av faecesinkontinens och av alla över 65 år är det 7%. Risken att drabbas av analinkontinens ökar med varje förlossning om man råkat ut för en sfinkterruptur vid tidigare förlossningar. I en svensk studie blev 50% av de som fick sfinkterruptur analinkontinenta men många kvinnor som blir inkontinenta har också försämrad neurologisk funktion vilket man funnit genom att göra knipmätningar.

Kvinnor som fått en anal sfinkterruptur i samband med en tidigare förlossning löper minskad risk för analinkontinens om hon föder med kejsarsnitt nästa gång. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att risken för andra komplikationer är dubbelt så stor vid kejsarsnitt som vid vaginal förlossning.

Bäckenbottenövningar och massage av mellangården efter förlossningen kan hjälpa att återställa muskelfunktionen.