I propositionen "Internationella adoptionsfrågor" lämnar regeringen flera förslag på hur man ska stärka barnens rätt i adoptionsprocessen.

Enligt barn- och familjeminister Berit Andnor innebär förslaget både en bättre etisk kontroll och tydligare krav på verksamheten. På så sätt stärks både barnens och familjernas rättigheter.

Några viktiga förändringar är att nya villkor ställs för auktorisation, dessa fokuserar på
situationen i de länder som adoptionsorganisationerna samarbetar med, t.ex. fungerande lagstiftning och administration samt redovisning av adoptionskostnaden.

Kraven på den sökande adoptivföräldern skärps. Den sökande skall enligt lagen vara lämplig att adoptera, varvid särskilt skall tas hänsyn till den sökandes ålder, hälsotillstånd, personliga egenskaper och sociala nätverk. Den sökande skall vidare ha kunskaper och insikter om adoptivbarn och deras behov.

Ytterligare ett förslag till förändring i lagen är att ett adoptivförhållande ska jämställas med biologiskt släktskap, det innebär att det inte längre kommer att bli tillåtet att gifta sig med sitt adoptivbarn.