Det är allmänt känt att stress påverkar den kroppsliga hälsan, man blir känsligare för astma och infektioner om man utsätts för psykisk stress. För ett barn beror upplevelsen av stress till stor del på vilken relation barnet har till sin vårdgivare som ju oftast är mamman och/eller pappan. Om interaktionen mellan barnet och föräldrarna är dålig så har barnet sämre förutsättningar att hantera krissituationer, barnet löper också större risk att utveckla sämre fysisk och psykisk hälsa. Ogynnsamma tidiga erfarenheter i relationer kan resultera i att de banor som påverkar benägenheten för depressioner blir känsligare. En trygg anknytning fungerar som buffert mot aktivering av det systemet vid stress. Om barnet har en osäker anknytning får det också en sämre buffert att hantera stressfulla situationer och löper större risk att drabbas av depressioner och andra psykiatriska problem.