Begreppet socialt stöd används ofta när man vill undersöka hur stöd eller brist på stöd från andra människor påverkar människans hälsa. Även om de flesta är överens om ungefär vad det handlar om så finns det ingen enhetlig förklaring av begreppet vilket kan göra saker och ting lite förvirrade. Socialt stöd skulle dock kunna definieras som närvaro av andra ? eller resurser som tillhandahålls av andra ? före, under och efter en stressfull händelse och anses påverka både den fysiska och den psykiska hälsan hos både djur och människor. Den viktigaste personen att ge stöd är partnern men andra familjemedlemmar, släktingar, vänner, arbetskamrater, sjuk- och hälsovårdspersoner med flera bidrar på olika sätt med stöd i form av information, råd, handgriplig hjälp, ekonomisk hjälp och så vidare. Det finns också en viss förvirring när det gäller att skilja på socialt stöd och socialt nätverk men man skulle kunna se socialt stöd som de resurser som tillhandahålls av det sociala nätverket.

Socialt stöd spelar en viktig roll för återhämtningen efter olika sjukdomar eller andra stressfyllda upplevelser, det hjälper också till så att man kan acceptera kroniska sjukdomar. Socialt stöd kan också bidra till att människor mår lite bättre i sin sjukdom. Det kan till exempel handla om att ha någon att diskutera sin oro med, någon att dela sina fantasier med eller någon som följer med på undersäkningar och kontroller.

Det är en stor omställning att bli förälder. Det handlar inte bara om att anpassa sig till den nya rollen och att lära känna den nya familjemedlemmen utan också att finna sig till rätta med omgivningens krav på en som förälder. Många föräldrar upplever stress över att inte känna sig tillräckliga som föräldrar och många känner stress över olika saker som till exempel vad de upplever vara dåliga sömnmönster hos barnet. Ensamma mammor, mammor med hälsoproblem, mammor med dåligt självförtroende och utlandsfödda mammor upplever oftare än andra att de har sämre socialt stöd från familj och vänner. Dåligt stöd och allvarliga eller jobbiga livshändelser kan bidra till att mamman känner dåligt självförtroende eller dålig självsäkerhet. Vart och ett av dessa kan leda till att hon känner större stress som mamma. Det är inte heller ovanligt att man känner sig trött när man nyss fått barn, för att orka är det viktigt att man får stöd och avlastning från partnern, släkten eller vänner.

Kvinnor behöver bra sociala band till barnet och till partnern för att känna att de verkligen är mammor och för att känna tillfredsställelse i amningen. Inte bara relationen till partnern och barnet påverkar mammans möjligheter att ta till sig att hon är mamma utan även allmänna attityder och vårdrutiner. Ju bättre stöd hon har och ju fler personer runt om som kan ge henne stöd och självförtroende i mammarollen desto bättre. Om mamman omges av personer hon inte litar på gör det svårare för mamman att ?bli mamma? och kan göra att amningen känns som en plikt utan att innebära någon som helst njutning.